T4:91


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Bergh sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bergz präste gård.
B.        Gärdet, vtsäde          10 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde          11 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet               2 tunnor
E.        Beetz haga
F.        Wreeten, vtsäde        1 1/2 tunnor
G.        Wreeten, vtsäde        1 1/2 tunnor
H.        Kalfue haga.
I.         Wreeten, vtsäde         5/8 tunnor
            Skog och muulbet till
            fullo nödtorfft.
            Engen till Prästegården
            finnes fol. 93 noterat, littera
           
G, höö    60 laß.


1.         Stigzbo, crone          1 öre
2.         Gärdet, vtsäde          1 tunnor
3.         Gärdet, vtsäde          3/4 tunnor
4.         Enget, höö                15 laß
5.         Beetz haga.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
K.        Swäneby, gårdar                                   3
            1 är skattegård                                      9 öre
            2 är cronegård                                      8 öre
            3 är cronegård                                      9 öre        
L.        Gärdet, vtsäde                                      14 tunnor
            J samma gärdet obrukat åker                6 tunnor
M.       Gärdet, vtsäde                                      11 tunnor
            Vti gärdet L ähr en lind                          2 tunnor
            Der på fååß höö                                    6 laß
N.        Gärdet, vtsäde                                      18 tunnor
O.        Gärdet, vtsäde                                      30 1/2 tunnor
P.         Wreeten, vtsäde, hörer till Lißle torpet   5/8 tunnor
Q.        Wreeten, vtsäde till Lille torpet              1 tunnor
            I sama wret är lind, höö                         3 laß
            doger till åker.
R.        Enges haga, höö till sama torp                6 laß
S.        Wreten, vtsäde till sama torp                  2 tunnor
T.        Wreeten, vtsäde                                     2 tunnor
V.        Wreten, vtsäde                                      1 tunnor
W.       Enges haga, höö                                    9 laß
            J sama hagar är hafre lind                      1 1/8 tunnor
X.        Enget, höö                                             93 laß
Y.        Enget, höö                                             150 laß
            Till denne by ligger een wreet, fol. 95,
            noterat littera K, vtsäde                         1 3/4 tunnor

            Specialis Explicatio
                                                                                              
            Swäneby 1 gård           14 3/8 tunnor
            2 gården, vtsäde           14 3/8 tunnor
            3 gården                       13 1/16 tunnor
1.         Gården, höö                 91 laß
2.         Gården, höö                 91 laß                                                             
3.         Gården, höö                 70 laß
            Skog och muulbet till alla nöd-
            torfter.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
6.         Nörby, gårdar                       3
            1 är cronegård                      10 öre
            2 är cronegårdh                    10 öre
            3 är frälße gårdh                   10 öre
7.         Vtsäde                                 18 tunnor
            Obrukat åker i sama gärde    9 tunnor
8.         Gärdet, vtsäde                      35 tunnor
            Obrukat åker                        5 1/4 tunnor
9.         Gärdet, vtsäde                      7 1/2 tunnor
10.       Gärdet, vtsäde                      4 1/2 tunnor
11.       Enges haga, höö                    7 laß
12.       Enges haga, höö                    8 laß
13.       Eng med schog, höö              200 laß
14.       Eng till Wäster gården allena  13 1/2 laß
15.       Eng till Väster gården allena   15 laß
            Vti gärdet num. 9 är igen lagt 4 tunnor
            Muulbet och skog till fyllest.
16.       Enget, höö                            19 laß
17.       Sädes wreet, vtsäde              3 tunnor

            Nörby
            bönderna
            hafua lijka
            mykit vtsäde,
            nämblig 14 3/8 tunnor
            hwardera.
            Höö hafue de och lijka
            mykit, nämblig 78 laß huardera.


18.       Tu torp liggia till Tib-
            bele, fol. 92.
19.       Vtsäde                                  1 1/8 tunnor
20.       Beetz haga.


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Jgenlagt.
Igenlagt
Lind
Godh hård walz eng
Leer mylla
Jgenlagt
Leer mylla
Ler mylla
Leer jord
Leer jord
Leer mylla
Godh skogz eng
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eng till Wäster gården.
Leer jord.
Leer mylla
Beetz haga till Nörby Wästergården
Leer jord.
Eng medh skog ibland
Eng med skog ibland