T4:Register


Snäwingz heradt innehåller effter-
          skreffne sochnar.


Store Rytter sochn begyns pag. 10
Säby sochn                               32
Kolbeckz sochn                        63
Berg sochn                                90
Munnketorp sochn                    102
Swedewij sochn                        179
Sura sochn                                198
Ramnääß sochn                         202


Rytter sochn                                       fol.
hafuer efterskrefne byar.                            

Horn                                                      10     
Åseby                                                    11
Gruffät                                                   12
Hälleby och Kåålsta                               13
Steenby                                                 14
Häßleby                                                 15
Sylta                                                      16
Cronones ladugård, Fijhollmen               17
Åbech                                                   18
Toresta                                                  19
Swånö                                                   20
Wijby                                                    21
Lundby och Store Rytters kyrkia            22
Tibbele och Söderby                              23
Rytters prästegård                                  24
Wallby                                                   25
Giresta                                                   26
Gåresta                                                  27
Backa, Garpstorpett och Steensiö           28
Ramsiö, Flinta och Sund                         29


Säby sochn        
jnnehåller efterskrefne byar.                            

Vtnääß                                                  32, 32     
Öfuer Nääß                                           36, 37
Prästegården, Säby byn och Boda          40, 41
Timmelßa och Löpedaal                         44, 45
Vlfuesta, Grippby och Hälleby                48, 49
Borby                                                    50
Brunna                                                   52                 
Huskesta och Oskie bro                         53
Oskiebro nörre gärde                             54
Molln torp och Räbbohollmen                56, 57
Wallby                                                   58


Kolbeck sochn                                           fol.
jnnehåller efterskrefne byar.                            

Eggeby                                                          63     
Oxellby, Skäle by, Grän och Vlfuesta             64
Nörr Tumbo                                                  65
Wijby                                                            66, 67
Wärpby, Nibbele och Ylesta                          69
Bärsta                                                            70
Gränby                                                          71
Wänsta och Kolbeckz kyrkieby                     72
Foorsta                                                          73
Nääß                                                             74
Frößwij                                                         75
Bolunda                                                         76
Åby                                                               77
Sörßa och Prästegården                                 78
Häßleby                                                         79
Maltsta och Wästerquarn                               80
Herrwad                                                        81
Vstersta                                                         82
Strömßhollms nörre gärde                              83
Strömßhollms söder gärde och siälfue gården  84
Qwarn hagan och Oster gärden                      85
Store och Lille Diuregården                            86
Jtem 3 engiar och een slåter haga.
En deel af Ny enget och 2 hestehaga              87 
En deel af Ny enget och Hundengen               88


Munketorph                                               fol.
jnnehåller efterschrefne byar.                            

Nosa                                                             102    
Tuna, Wäster Söderby och Wäster Lunby      103
Ollesta                                                           104
Narla                                                             105
Sandesta och Harnesta                                   106, 107
Båålsta                                                           108
Raskääl                                                          109
Kanesta, Wippby och Eneby                          110, 111
Mölliesta                                                        112    
Nörre Berga                                                   113
Söder Berga                                                   114
Wäster Leeßberga                                          115
Öster Leeßberga                                            116, 117
Skästa                                                            118
Kåresta                                                          119
Rijßbro                                                          120
Ekelunda                                                        121
Häßle                                                             122, 123
Hägersta                                                        124
Åßlesta                                                          125
Wedeboda och Gårsta                                   126, 127
Tooresta                                                        128
Bäppby                                                          130, 131
Grömsta                                                         132
Wallby                                                           133
Hälliesta                                                         134
Sillesta och Hällieby                                        135
Tuna                                                              136
Elsta                                                              137
Flickesta                                                        138
Rämmesta                                                      139
Brånesta, Grinda och Wijby                            140
Tränesta                                                         141
Julesta                                                            142
Åffua                                                              143
Tuneboda och Tuna                                        144
Salwezäter                                                      145
Hämlinge                                                        146
Lijsiö                                                              147
Hestlösa                                                         148
Säby                                                              149
Nörre Wålöö                                                 150
Söder Wålöö                                                 151
Eng till Narla, Wäster Tuna, Wäster
Söderby och Säby                                         152
Engiar och wtmark till Södra
och Nörre Wålöö                                          153
Furuberga, Nasta, Skäleby och
Hogsta eng såßom och Söder by eng              154, 155
Biörke                                                           156, 157
Kammersta och Mååsta                                 158, 159
Boberga                                                        160, 161
Biörunda och Nalbesta                                   162, 163
Söder Tåå och Nörr Tåå                                164
Affulta                                                            165
Staaff                                                             166
Dåfföö                                                           167
Hoffgården med Tavestbo                              168
Ekeby                                                            169
Söder Sylta                                                    171
Hambra                                                         173                                        


Berg sochn                                                 fol.
jnnehåller efterskrefne byar.                            

Körninge                                                        90    
Nörby, Swäneby, Prästegården
och Stigzbo                                                    91
Jbidem 2 torp liggia till Tibbele. 
Qwalsta och torpet der till                               93
Rallesta, Berga och Åseby                              94  
Förunda                                                         95
Qwidinge och Elßboda                                   96
Wallby och Vppsala                                       97
Kallsta och Åleby                                           98
Biörßbo                                                         99
Kälesta och Walbärga                                    100


Swedwj sochn                                           fol.
jnnehåller deße byar.                            

Wästuna                                                        179
Åby och Juutebo                                            180
Ekeby                                                            181
Fugellsiö                                                        182
Hillesta                                                          183
Nibbele och Annesta                                     184
Wallesta och Brånesta                                   185
Berga                                                            186
Åhrby                                                            187
Rallesta                                                          188
Östuna                                                           190
Wallby                                                           191
Walsta                                                           192
Skälleby                                                         194
Swedewij, prästegård                                     195
Fiällesta                                                          196
Skälleby torp, engiar och beetzhagar               197


Sura sochn                                                 fol.
jnnehåller efterfölliande byar.                            

Wäsura och Ylingebo                                    198
Ståltorp och Ståltorpz torpet                          199
Olberga                                                         200
Torp till skattegården i Wäsura,
Wäsura wäster gärdet och Wä-
sura eng                                                         2011


Ramnäs sochn                                          fol.
jnnehåller efterskrefne byar.                            

Silingebo                                                       202
Vstranßbo, Lyerßbo och Wålebo                  203
Nörsiöbo och Diupebo                                  204
Nörrby och Sättra                                         205
Söderby                                                        206
Räfue nääß                                                    207
Nörrby och Sättra engiar                               208


(Andra anteckningar, första uppslaget:)

Reviderat den 20 februari 1701.
Verte2                

1 Härefter överstruket Silingebo 202
2 Latin "Vänd"