T5:106-107


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heredt.        Tärna sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Skattegård  Forßbo        2 öresland
B.        Vtsäde                        5 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                        5 1/2 tunnor
D.        Engett                         4 laß
            Hafuer och meer eng i Söder Håbberga,
            fins fol. 115, ränta 15 laß tillhopa
            och äre noterade littera K.
            Fiske till nödtorften.
            Skog, muulbeet och swedieskog tillfyllest.
            Jngen timberskog.
            Qwarn som går hela åhrett.
R.         Lind vti gärdet B, räntar höö  6 laß 
            Sågequarn och humblegård         0


E.        Sonebo, skattegård  1      12 öre
F.        Vtsäde                         20 tunnor
G.        Vtsäde                        14 tunnor
H.        Storengen                    114 laß
I.          Engestyket                  21 laß, hörer till
            Lille Bortompta i Simtuna sochn
K.        Bresättra, lyder till Sonebo alleena,
                                               70 laß
L.         Hafua Grensbo teegskiftes med Sonebo
                                               30 laß, hijt höra 15 laß
M.        Myr tegarna                60 laß
N.        Hem engen                  21 laß
            Någott litett fiske vthi Sagåån.
            Skog till nöd torften.
            Fleere engiar till denne by finnas fol. 126, 127,
            ränta alle tillhoopa        157 1/2 laß
            Miölquarn som går heela åhret.
            Sågequarn och humblegård      0

O.        Torpet, vtsäde             4 tunnor på So-
            nebo egor, intet skatlagt.
P.         Engett                         16 laß
Q.        Haga, doger en deel till eng.


(Karttext:)

Tiänlig till eng
Söder Håbberga möter.
Haga.
Lind
Lind.
Lind
Grensbo egor emott.
Täppa
Grensbo eng emott.
Täppa
Täppa
Sagååhn.
Store Bortompta möter i Simtuna sochn.
Bißebo i Sewala sochn möter.
<Li>lle Bortompta <i> Simtuna sochn <ta>ger emott.1
Scala ulnarum.

1 Texten inte fullt läslig i skarven mellan sidorna.