T5:126-127


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo1 häradt        Tärna sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Grelßbo skattegård
B.        Vtsäde                                            17 tunnor
C.        Vtsäde                                            26 tunnor
D.        God bärande hårdwalß eng             57 laß
E.         God myr och hårdwalß eng             81 laß
            hörer till Grelßbo och Sonebo, lijka
            mykit till hwardera. 
F.         Myr och hårdwalß eng bärande      75 laß
            hörer till Sonebo allena.
G.        God myr och hårdwalß eng             84 laß
            hörer till Grelßbo och Sonebo, lijka
            mykit till hwardera.
H.        God myr och hårdwalß eng             36 laß
            hörer till Grelßbo allena.
            Vthj gärdet C är een lind                 3 3/4 tunnland,
            doger till åker.
            Skog och muulbeet god, till nöd torften.
            Sågh och miölquarn                         0
            Fiske och humblegård                     0

            Vti littera L, fol. 107, hafuer den-
            ne by teegskifftes med Sonebo
            lijka mykit, är på Greelßbo
            allena höö 15 laß.
            Vti littera E hafuer Grelßbo              40 1/2 laß   
            Sonebo hafuer och der vti                40 1/2 laß
            Vti littera G hafuer Grelsbo            42 laß
            Sonebo hafuer och der vti                42 laß

(Karttext:)

Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng mäst af hård wall till Greensbo allena
Lind, doger till åker.
Leer <my>lla2
Myr och hård wallß eng godh till Greensbo och Sonebo, teegskiftes
Sonebo möter
Store Bortompta i Simtuna sochn möter.
Godh myr och hårdwalß eng till Grensbo och Sonebo, teegskifftes.
Godh myr och hårdwallß eng till Sonebo altsamans.
Godh myr och hårdw<all>z eng till Gr<en>sbo allena.2
Här möter Simtuna sochn <och>3 Lille Bortompta by.
Scala ulnarum.    
1 Öffuer Tiurebo korrigerat från Simtuna i ms
2 Ordet inte fullt läsligt p.g.a. skada i papperet
3 Alla ord inte fullt läsliga p.g.a. skada i papperet
4 Ordet inte läsligt p.g.a. skada i papperet