T5:130-131


(Rubrik:) Öffu<e>r Tiurebo heradt.      Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Åkersbo, skatte torp                        3 öresland
B.        Gärdett, vtsäde                                1 5/8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                 3 tunnor
D.        Hård wallz eng, höö                         7 laß
E.         Hård wallz eng, höö                         7 laß
            Timberskog, muulbeet, näfuerskog, fiske till
            nödtorften. Såg och miölquarn          0
            Denne by har een wreet fol. 129       2 3/4 tunna 
            Ibidem höö till denne by fol. 129 till  8 laß


F.         Siöbo, skatte torp                            2 öre
G.        Gärdett, vtsäde                                 4 1/4 tunnor
H.        Vtsäde                                             5 1/2 tunnor
I.          Hård wallz eng                                 14 laß
K.        Hård walz eng, kallas Aspehollmen   6 laß
L.         Engett, höö                                      4 laß
            Muulbeet, timbe<r>skog, näfuer och annan tar-
            fueskog tillfyllest. Såg och miölquarn     0
            Fiske till nödtorfften. Humblegård         0


            Notarum Explicatio
 
M.        Skuggebo, skatte torp                      2 öre
N.        Gärdett, vtsäde                                 5 1/4 tunnor
O.        Vtsäde                                             5 1/2 tunnor
P.         Hård wallz och myreng                     25 laß,
            halfparten af hwartt slagett.
            Muulbeet, timber och annor
            tarfueskog till nödtorfften.
            Miöl och sagequarn1                         0
            Fiske till nödtorften.
            Humblegård                                      0


            Notarum Explicatio
 
Q.        Åsebo, skatte torp                            1 öre
R.        Vtsäde                                              2 3/4 tunnor
S.         Vtsäde                                             4 3/4 tunnor
T.         Engett, höö                                      10 laß,
V          Beetz haga, duger till åker och engh
X.         Qwarn swedet                                 7 laß
Y.         Qwarn hagan, duger till åker och engh.
             Muulbet, timber och annan
             nöd torftig skog till nöd torften.
             Fiske vti Liumsebo siöön.
             Qwarnen hörer till Liumse-
             bo och är frälse.
             Såge quarn                                      0
Z.          Liumsebo qwarn.
             Humblegård                                     0


A.        Wästerby, skattegård                        6 öre
B.         Vtsäde                                             3 tunnor
C.         Vtsäde                                             4 tunnor
D.         Vtsäde                                             5 1/4 tunnor
E.         Vtsäde                                             6 tunnor
F.         Hård walz eng godh                          27 laß
G.         Hård wallz eng, höö                         39 laß
H.         Hård walz eng, höö                          15 laß
I.          Linder i gardet2 B                             6 laß
             Muulbet, timber, näfuer och an-
             nan nödtorftig skog till fyllest            
             Qwarn och fiske                              0
             Humblegård                                     0


(Karttext, s. 130:)

Aspehollmen till Siöbo
Höksta möter
Hårdwalz eng till Siöbo
Åsebo
Denne siöö ligger half till Gullwala i Kijla och en deel till Färnbo sochn
Skogz jord
Skogz jord
Skogz jord
Östanbech och Wästanbech möta.
Skinnarbo möter.
Talle moo
Skogz jord
Myr wall
Talle moo
Hård wall
Gullwala egor möta.
Gullwala och Simanbo mota3.

(Karttext, s. 131:)

Liumsebo möter4
Liumsebo siöen.
Sand jord
Östan bech möter.
Wästan och Östan bech möta.
Lind.
Hård walz eng godh
Gull wala egor möta
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz eng.
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz eng.
Ringwala möter.
Scala ulnarum.        
1 D.v.s. sågkvarn
2 D.v.s. gärdet
3 D.v.s. möta
4 Före Liumsebo möter står Östanbech möter, men denna anteckning tycks medvetet utplånad.