T5:134-135


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Siö teegen, hård wall                       20 laß
            hörer till Gullwala.
B.        Sköllen, myreng                               40 laß
C.        Åengen och Östanbers tegn             30 laß        
D.        Östrom, Ny engett och Millan bersenget,
            höö                                                 60 laß   
E.         Lång dällian                                    10 laß
F.         Lißle skölen                                    4 laß

            Och liggie alle deße skogz-
            engiar till Gullwala,
            är och mechta godh lägenheet
            att röija meere eng till.


            Notarum Explicatio
 
A.        Högebo, skatte torp, ligger på Gull-
            wal bolbyß egor.
B.        Vtsäde                                            3 tunnor
C.        Vtsäde                                            3 tunnor
D.        Rögningarna, höö                            15 laß   
E.         Sönnens engiarna, höö, myra          40 laß
            liggia till Gullwala, fol. 133.

            Detta torp hafuer lika lägen heet
            med Gullwa bolby, både med muul-
            beet, schog och fiske.
            Humblegård                                    0


            Notarum Explicatio
 
F.         Biörßbo, ligger på Gull wala egor
            och intet skattlagt.
G.        Vtsäde                                            1 1/2 tunnor
H.        Vtsäde                                            5/8 tunnor
I.          Myreng, höö                                  15 laß af
            godh gräß wext.
            Detta torp hafuer lika lagen hee[e]t1   
            med Gull wala både i skog och
            fiske.
            Är skatte torp.


            Notarum Explicatio
 
            Wästan ååß.
K.        Torpett är intet skat-
            lagt, ligger på Gull-
            wala egor
L.         Gärdett, vtsäde                               2 1/2 tunnor
M.        Myreng, höö                                  20 laß
N.        Rog swed.
            Hafuer lika lägenhet
            med Gullwala.


(Karttext, stora bilden till vänster:)

Myrby möter.
Siö tegen
Hårdwallz eng
Kallas Sköllan
Myr eng
Myr eng
Östanbers teegen
Öster Gullwala siöön.
På denne sidan möta Söderbo, Ringwala och Wästerby egor.
Wäster siön
Lißle skölen
Millombers enget
Östrom
Myr eng
Ny enget
Myreng
Ååengen
Hård wallz eng
Sala stadz egor möta.
Lång dällian, hård wallz eng

(De tre små till höger:)

Gullwala möter
Leer jord
Rögning
Högebo möter.
Här möter Gullwala Wäster siö.
Här möter Gullwala
Myrwall
Till Gull wala
Myr wall
Sand jord
Sand jord
På denne sidan möter Gußiö i Flätiebo sochn.
Myr wall
Sand jord
Wästan åß.
Löfåßen möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. lägenhet