T5:138-139


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Kijla sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Skattegård, Söderbo                       15 1/2 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                24 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                8 1/2 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                                20 tunnor
E.         Wargstugu måßan, höö                    80 laß
F.         Enget, höö                                      12 laß
G.        Kärrbecken, höö, mäst hårdwalz     70 laß
H.        Wreeten, vtsäde                              3/4 tunno
I.          Täppan, höö                                   6 laß
            Alle handa slagz tarfue skog
            till nöd torften.
            Godh muulbet.
            Fiske litett vti Kijla åhn.
            Sågequarn hafuer denne gård
            tillhopa med Liumsebo och Ring-
            wala.
K.        Miölqwarn hema wed gården.
            Humblegård                                    0
            NB. Engh till Söderbo, fol. 137,      56 laß
            är noteradt littera G cum signo +.  
                

            Notarum Explicatio
 
A.        Kottebo, skatte torp                        2 öres land,
            och de twå gårdarna i Gullwala som
            äre bytte emot Ekeby i Sala sochn hafua
            och så fått detta torpett till, fordty1 Gull-
            wala öretaal war ringare än öre-
            talet vti Ekeby.   
B.        Gärdett, vtsäde                                3 1/2 tunnor
C.        Vtsäde2                                           2 1/8 tunnor
D.        Wreten, igenlagd                             1 tunnor
E.         Gete engett, höö af myrwall             5 laß
F.         Knöte enget, myr höö                     12 laß
            Skog och och muulbet till nödtorften.
            Fiske, såg och miölquarn                 0
            Humblegård                                    0


(Karttext, stora bilden till vänster:)

Kottebo möter.
Leer mylla   
Leer mylla
Leer mylla
By engen, hård walz eng
Leer mylla
Ring wala gärde möter.
Kärr becken kallas detta eng, mäst hårdwall
Leer mylla
Stam Pärs torp möter och ligger till Sala stadh.
Hård wallz eng
Här är stor schog emillan.
Hård walz eng
Ring wala eng möter, doch är skogzbacka emillan.
Warge stugu engen.
Warge stugu måßan
Tullesta eng möter.
Sala stadz egor möta.
Scala ulnarum.

(De små till vänster:)

Leer mylla
Söderbo åker möter.
Myr wall
Deße engiar gräntza emot Sala stadz egor.
Myre eng
Leer mylla

1 D.v.s. förty?
2 Härefter igen lagd förmodligen medvetet utplånat