T5:196-197


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Sala sochn.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
A.        Åby, skattegårdar      4,
            hwardera är    8 öreß land.
B.        Gärdet, vtsäde                                         23
C.        Vtsäde                                                    2 3/4
D.        Vtsäde                                                    23
E.        Vtsäde                                                    31
F.        Vtsäde                                                    22
G.        Hård och myre walß eng i bland                          69
H         kallaß Nyenget, är förderfuat
            af mester Nilßes, konstmästa-
            rens, dam, kan till Högsta bergas                       12
I.          Skogz eng                                                          18
K.        Vtsäde                                                   1/2        16
            God nödtorftig skog och muulbete.
            Gott fiske vti Sala dam.
            Såg och miölquarn jntet.
            Denne by hafuer stoor watn-
            skada af crones bruuk.
            Hijt lyder en eng, kallaß Finne boda,
            fins fol. 210, noterad littera B, räntar                  12
            Hijt hörer och en eng, noterad K, fol. 224           60
            Fins en eng fol. 225, kallaß Åby kijlar,
            af star och måße wall, hörer och hijt,                   140
            är noterad littera D.


            Notarum Explicatio                     tunnor   laß
 
M.       Sugge torpet, ligger till Sala
            stad.
N.        Vtsäde                                                    2
            Detta torp hafuer ingen eng
            vtan bergar i Sala dam af
            fräken.

O.        Gunmunß torp.
            stad.
P.         Vtsäde                                                    2
            Hafuer ingen eng vtan
            bergar af fräken i Sala
            dam.

            Till deße torpen fins skog
            och muulbeet till nödtorften.
            Fiske hafua de vti Sala dam.
            Quarnställen inga.
            Humblegårdar jntet.


            Explicatio Specialis                     tunnor   laß
 
1          gården hafuer vtsäde åhrligen                  12 3/4
            stad.
2          hafuer vtsäde                                          12 3/4
3          hafuer                                                     12 3/4   
4          hafuer                                                     12 3/4    
            Af enget G hafuer huardera                                 17 1/4  
            Af enget H hafuer huardera                                 3
            Af enget I hafuer huardera                                   4 1/2
            Af enget K hafuer huardera                                 4
            Af Finneboda, noterat littera B, hafuer huardera 3
            Af enget K, fol. 224, huardera hafuer                  15
            Af enget D, fol. 225, som kallaß Åby
            kijlar, hafuer huardera gården                              35
            Jnga humblegårdar finnas här
            till denne by.


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Ößby åker möter.
Hoff möter.
På denne p<l>atz är frä<ke>n1 botn och slååß sällan för ??? damningen skull wed Sa<la>1 hyttor.
Denne åhn löper in vti Sala dam.
Köpala engiar möta.

(Senare blyertsanteckning:)

2 riksdaler  
1 Hela ordet ej läsligt i skarven mellan sidorna