T5:203


(Rubrik:) Öffwer Tiurebo heradt.        Sala sochn


            Notarum Explicatio   
 
A.        Ößby, skattegårdar              3
            Wäster gården                     6 öre
            Millangården                        6 öre
            Östergården                         7 öre     
B.        Gärdett, vtsäde                     27 tunnor
C.        Vtsäde                                 16 tunnor
D.        Vtsäde                                 42 tunnor  
E.        Enget, räntar till                   75 laß
                                           }           23 laß höö vtaf hård wall
            hwardera gården                  och fräken till hopa.
            af de 2 fö<rs>te1                  men den 3 gården hafuer 29 laß
            Förutan Finneboda, som fins fol. 210 och räntar
            höö                                      9 laß   till Ößby allena2, noterat littera A
            Men den tidh Sala hytte dam står igen dämbd så slååß
            här intet, ty wattnett står öfuer altt, vtan allenast
            tå slååß Finneboda, skall förstååß at intet slååß i Ößby,
            vtan i Finnboda allenast3.
F          är altsamans fräken botn och hafuer fordom wa-
            ritt eng, slååß vndertiden något der af.
            Schog och muulbete till fyllest. Quarnställe     0
            Fiske vthj Sala dam gott. Humblegårdar 3 stycken.
            Denne b<y>4 lijder stor schada af cronones wattn.

           Specialis Explicatio             tunnor  laß
 
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde       13 1/2
2.         Gården hafuer vtsäde                  13 1/2
3.         Gården hafuer vtsäde                  15 1/2
            Höö af enget E hafuer 1 gården              23
            2 hafuer                                                 23
            3 hafuer                                                 29
            Vti Finneboda, noterat littera A, hafuer de
            alle lijka mykit. 1 gården                         3
            2 gården hafuer                                      3
            3 gården                                                 3

(Karttext:)

Scala ulnarum.     
1 Möjligen står det förste, ordet inte fullt läsligt i skarven mellan sidorna.
2 Ößby allena korrigerat från ett par strukna ord i ms (??? ??? tillhopa).
3 Förklaringen skall ... allenast tillagd med mörkare bläck, möjligen av annan hand.
4 Möjligen står det by, ordet inte fullt läsligt i skarven mellan sidorna.