T5:242-243


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Örlinge, gårdar                       2
            1. Skattegård                         8 öre
            2. Cronegård                         8 öre
            Deße gårdar hafua hwar för
            sig sina gärden och engiar.      
B.        Gärdet, vtsäde                        7 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                        7 tunnor
            Deße både gärden höra till skattegården.
D.        Gärdet, vtsäde                        7 1/2 tunnor
E.        Gärdett, vtsäde                       63 tunnor
            Deße både gärden lyda till cronegården.
F.         Myreng till skattegården, höö 14 laß
G.        Myreng till cronegården, höö  28 laß
H.        Myreng till skattegården, höö  9 laß
I.          Myreng till cronegården, höö  6 laß
K.        God myreng till skattegården  18 laß
L.         God myreng till skattegården  18 laß   
            Fiske intet. Allehanda tarfueskog
            till nödtorften.
            Godh muulbeet.
            Humblegård till skattegården  100
            Till cronegården är miöl-
            qwarn som går höst och
            wåhr. Sågh           0
            Swedie skog godh.

            Till både deße gårdarna i
            Örlinge fins een myreng
            fol. 243, kallaß Möklingen,
            räntar höö     12 laß, noterade littera R.
            Fins och till cronegården äng
            fol. 243, noterat littera S, räntar höö  7 laß
            Noch en myreng till cronegården,
            noteradt littera T, räntar höö              4 laß, fol. 243
            Myreng till skattegården fol. 243,
            noterat littera V, räntar höö               4 laß


            Notarum Explicatio
 
M.        Sonebo, cronegård                      3 öre
N.        Gärdet, vtsäde                             5 tunnor
O.        Gärdet, vtsäde                             5 tunnor
P.         Myreng, höö                                33 laß
Q.        Myreng, heter Möklingen, lyder till Sonebo, 10 laß.
R.         Myreng, lyder till både gårdarna i Örlinge        fol. 242,
            heter Möklingen, höö                   12 laß
S.         Hårdwalz eng, lyder till cronegården i Ör-       fol. 242       
            linge, höö                                     7 laß
T.         Myreng till cronegården i Örlinge  4 laß
V.         Myreng till skattegården i Örlinge 4 laß
             Timber, näfuer och annan tarfue-
             skog till nödtorften.
             Miölquarn som går höst och wåhr.
             Sågh                                           0
             Humblegård                                0
             Fiske litett vti Gambleby siön.
             Swedie skog, tämelig godh.
             Till denne by fins en myreng, fol. 252,
             räntar höö                                   5 laß


            Notarum Explicatio
 
W.        Torp, kallas och Sonebo, är een
             vtjord ifrå Sonebo                       2 öre
X.         Vtsäde                                        1 3/16 tunnor
Y.         Vtsäde                                        1 5/8 tunnor
             är elak jord, intet fruchtsam.
Z.          Hård walz eng, skarp                  5 laß
             Skog och muulbet temelig
             godh.
             Fiske vti Gambleby siön,
             intet synnerligit gott.
             Såg och miölquarn                      0
             Humblegård                                0


(Karttext:)

Sand jord
Myr eng till skate gården
Sand jord
Sand jord
Örlinge möter
Store heden möter
Myr eng till cronegården
Sand jord
Hårdwallz eng
Här möter tegen S och lyder till cronegården i Örlinge.
Myr eng, lyder till Sonebo och kallas Möklinge
Myr eng till skattegården
Byengen till Sonebo, myr eng
Myr eng
Myr eng
Gamblebyß siön.
Myreng, lyder till cronegården
Leer <j>ord1
Sonebo möter.
Myr eng, lyder till både gårdarna i Örlinge, kallas Möklinge.
Myr eng, lyder till skattegården
L<e>r j<or>d1
Myr eng, lyder till skattegården
Leer jord
Skräddarbo möter.
Leer jord.
Prästegårdz och Östan heedes egor möta på denne sidan.
Scala ulnarum.

1 Hela ordet inte synligt i skarven mellan sidorna