T5:248


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.


            Notarum Explicatio
 
A.        Botebo, skattegård                      4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                             8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                             7 tunnor
D.        Godh myr eng, höö                      36 laß
E.         Hård wallz eng godh, höö            7 laß
F.         Hård walz eng godh, höö             13 laß
G.        God myr eng, höö                        12 laß
            Muulbeet godh.
            Timber, näfuer, baste och swedieskog nogh.    
            Humblegård till                            100 stenger
            Gott fiske vti elfuen.
            Miölquarn som går höst och wåhr.
            Sågequarn                                   0
H.        Myr eng till Öster Bän beck, höö  4 laß    fol. 250
I.          Myr eng, en del godh och en deel elak, och lyder <till>
            Öster Bän beck, höö                    40 laß  fol. 250
            Till denne by fins myr eng, fol. 274, notert littera C,
            räntar höö                                    16 laß


            Notarum Explicatio
 
K.        Balzbo, cronegård
L.        Gärdet, vtsäde                              2 1/2 tunnor
M.       Gärdet, vtsäde                              3 1/16 tunnor
            Der af ligger igen                          1 1/8 tunnor
            ty elfuen står ??? åhrligen
            der öfuer.      
N.        Myr eng, höö                              40 laß
O.        Skogz eng godh                           6 laß
            Godh muulbet och allehan-
            da slagz tarfue skog nogh.
            Gott fiske vt<i> elfuen.
            Såg och miölquarn                       0
            Humblegård                                 0
            Till denne by fins myreng
            fol. 274, noterat littera D och
            är elak, räntar höö                       16 laß
            Eodem fol.1 fins och myreng
            till denne by, noteratt littera B,
            räntar höö                                    20 laß


(Karttext:)

Store Dale elfuen
Hård wallz eng
Hård wallz eng
Myr eng
Myr eng
Myr eng till Öster Bän beck
Hafre jord
God myre walz eng
Talle jord
Skogz eng godh
Botebo becken.
Myr eng godh, doch står elfuen der på vnder tiden.
Wiwastebo möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Samma fol.