T5:250


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Öster Bän beck, gårdar                       3
            1 är skattegård                                   10 1/2 öre
            2 är skattegård                                   10 1/2 öre    
            3. Crone gård                                     5 öre 
B.        Gärdett, vtsäde                                   19 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                    20 tunnor
D.        Godh hårdwalz eng, höö                     45 laß
E.        Godh rögning, höö                               7 laß
F.        Godh hårdwallz eng, heter Små engen  34 laß
G.        Godh rögning till cronegården              15 laß
H.        Fänie myran, godh eng, höö                 60 laß
I.         Hård wallz eng godh, höö                     6 laß
K.        Rögning godh, höö                              10 laß
L.         Beetz mark.
            Muulbet och allehanda slagz tarfue-
            skog nogh, såßom swedie skog och
            rögningz mark, timber, näfuer och
            baste skog.
            Såg och miölquarn                              0
            Humblegårdar                                     0
            Gott fiske i elfuen.

1          skattegården, åhrligt vtsäde    8 1/4 tunnor
2          skattegården, åhrligt vtsäde    8 1/4 tunnor
3          är cronegård, åhrligt vtsäde    3 tunnor
1          skattegården, höö                  68 laß
2          skattegården, höö                  68 laß
3.         Cronegård, höö                     26 laß
            tillhopa med skattegårdarna.
            Men rögningen G hafuer crone-
            gården alleena, räntar            15 laß
            Mere eng till denne by fins fol. 274,
            räntar höö                             20 laß
            noterat littera A.

            Till denne by fins
            2 myrengiar, note-
            rade littera H, I både
            tillhopa, ränta 44 laß,
            fol. 248. 

(Karttext:)

By sochn möter på Nörre sidan om elfuen.
Godh hårdwallz eng.
Mojord.
Store Dal elfuen.
Moo jord
Moo jord
Rögning
Hård walz eng
Mo jord
Moo jord.
Moo jord
Hafre land
Hafre land
Rögning
Rögning, lyder till cronegården
Godh hårdwallz eng, kallas Små engen
Betes mark
Myr eng, kallas Fäniemyran
Denne bäcken löper vtur Wiwastebo siön.
Scala ulnarum.