T5:267-268


(Rubrik:) Öffuer Tiurebo heradt.        Möklinta sochn.


            Notarum Explicatio
 
A.        Wäster wadh, skattegård              8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                              5 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                              5 1/4 tunnor
            Lind i samma gärdet                      3 tunnor
            räntar höö                                     9 laß
D.        Gärdet, vtsäde                              10 tunnor
E.         Godh hård wallß eng                    13 laß
F.         Myr eng medellmåttig godh, höö   34 laß
            Godh muulbeet, timber och näfuer skog godh.
            Swedie och kolskog till nödtorften.
            Gott fiske vti Storsiöön.
            Miölquarn som går hööst och wåhr.
            Sågequarn                                    0
            Humblegård                                 0
            Till denne by finnas 4 enges teegar fol. 266,
            noterade littera H, ränta tillhopa    30 laß
            Noch en myr eng hörer här till, fins fol. 268,
            räntar höö    2 laß, noterad littera M.
            Myr, noteradt littera E, fins fol. 269, som
            hörer här till, räntar höö                 25 laß  


            Notarum Explicatio
 
G.        Giusebo.
H.        Gärdet, vtsäde                              1/2 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde                             3/4 tunnor
K.        Hård wallß eng, höö                     6 laß 
L.         Myr och hård wallß eng, höö        16 laß
M.        Myr eng till Wäster wadh             2 laß  fol. 267
            Muulbet och skog tillfyllest af al-
            lehanda sllagh.
            Tämeligit gott fiske.
            Quarn som går hööst och wåhr.
            Sågequarn och humblegård          0


            Notarum Explicatio
 
N.        Wästerbo, skattegård                   5 öre 
O.        Gärdet, vtsäde                             6 tunnor
P.         Gärdet, vtsäde                             6 1/4 tunnor
Q.        Hård wallß eng skarp                   6 laß
            Vti gärdet O äre tuå lindar, äre
            både tillhopa                                2 1/2 tunnor         
            ränta höö                                     6 laß
            doga till åker.
            Vti gärdet P äre twå lindar, äre
            både till hopa                               1 1/2 tunnor
            ränta höö                                     3 laß
            doga till åker.
            Muulbeet och tarfueskog till
            nödtorften.
            Fiske till nödtorften.
            Miölquarn som går höst och wåhr.
            Sågequarn                                    0
            Humblegård                                 0


(Karttext, s. 267:)

Hård walß eng
Wästerbo möter
Swart mylla
Swart mylla
Swart mylla
Myr eng, intet mykit godh
Lind
Swart mylla
Öster wadh möter.
Scala ulnarum.

(s. 268)

Myr eng
Lille Gysen
Myr eng och hård walß eng
Hård walß eng
Lätt jord
Lätt jord
Hård wallß eng, intet mykit bärande
Wäster wadh möter