T5:38-39


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt        Torrtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Forß ähr skatt hemman   1, skattar   12 öresland
A.        Vthsädhee j det östera gierdet     tuneland     15
B.        Vthsädhee j det westera gierdet   tunneland   14
C.        Vthsädhee j wreethen                  tuneland     3
                            Summan                     tuneland     32

D.        Hård walls engh höö till               laß              30
            Höö aff gierdeßlinderna               laß              6
                            Summa summarum     laß             36

            Humblegård jntet.
            Till denne by finnes skogh och mulbethee
            eller annan tarffweskogh jntet, fiskiee
            watn jntet, sågh och miölquarn jngen.
            Till denne by fins een eng, fol. 40, noterad littera E    24


E.         Hälla ähr en vthjord skatte och skattar 5 öresland
            hwilcken vthjord ähr serdeeles ifrån Sörby
            egor vthdeelt som efterföllier.    
F.        Vthsädhee aff gierdet                           tuneland    11 1/2
G.        Vthsädhee aff det andhra åkerstycket, tunneland  4
H.        Vthsädhee aff åkerteegen                    tuneland    1 1/2
                            Summa summarum            tunnland    16 3/4

I           ähr en beetes haga som lyder till Hella                              doger till åker och eng.
K.        Höö aff en ängh som lyder Hälla till     laß             30

            Humblegård jntet.
            Skogh och mulbethee på annars egor,
            fiskiee jntet, quarn jngen.


            Notarum Explicatio                                  

             Sörby ähr en skattegård, skattar 18 öresland
L.         Vthsädhee i weestera gierdet      tuneland     14 1/2
M.        Vthsädhee j gierdet                    tuneland     12 1/2
N.        Vthsädhee i östera gierdet          tuneland      30
O.        Vthsädhee j norra gierdet           tuneland      9
P.         Vthsädhee aff åker teegen som lijgger i
             teeg skiftet medh Hella              tunnland     1 1/2
                            Summa summarum    tuneland      67 1/2  

Q.         Höö aff en skarp hård walls engh till  laß       30
             Höö aff gierdeßlinderna till                laß       12
                            Summa     höö                   laß       42

             Skogh och mulbethee eller annan tarfwe-
             skogh jntet, fiskiee watn, quarn
             jngen, humblegård jntet.

             Till denne by fins en vt jord fol. 42 liggiandes
             i Nichtuna1 som ähr            6 örß land
             Vtsäde der på är                10 tunnor
             Höö der till                         19 laß

R.         Beeteß hagar, dog<er> till åker   
       }
S.         och eng.


(Karttext, vänstra bilden:)

Fors
Leer mylla
Leer mylla
Backa.
Här möther Sörby och Hella egor.

(Högra bilden:)

Forß egor mötha
Beetz haga
Beethes haga, lyder till Sörby
Lyder till Hälla
Betes hagee[e]
Hälla
Sand mylla
Leer mylla
Skarp hård walls engh, lyder till Sörby 
Här möther Westra Åby [möther] egor.
Denne åkerteegarna som ähr vthj denne signo Ø lyder till Biörkesta2 klåckare gård, tunland 4.
Scala ulnarum.

1 Korrigerat från Sörby (som det synes) i ms
2 Korrigerat från Bohlstadh i ms