T5:58-59


(Rubrik:) Ytter Tiurboo häradt      Sewalla sochn.


            Notarum Explicatio                                  

            Kinnestad ähr 2 skattegårdar  
A.        Vthsädhee i det första gierdet             tunnland   15
B.        Vthsädhee j det andhra gierdet           tunnland   11 1/4
C.        Vthsädhee j det tredhie gierdet           tunnland   17
D.        Vthsädhee j gierdet                            tunnland   7 1/2
E.         Vthsädhee j wreethen                        tunnland   4
F.         Vthsädhee j wreethen                        tunnland   1
                              Summan                          tuneland    55 3/4 

G.         Höö aff myrwalls ängen och hård walls
             engien                                               laß            160
H.         Höö aff ängien till                              laß            16
             Höö aff gierdeßlindherna                   laß            8    
                              Summa summarum höö  laß            184

             Skog <och> mulbet
             ingh
             miöl och sågquarn-
             nar ???
             fiske jntit.1

             Humblegårdar
             jntet.

1.         Skattegården skattar         9 öresland
            Vthsädhee i gierdet      A
            Vthsädhee i gierdet      B
            Vthsädhee i gierdet      C   } summan    12 3/8
            Vthsädhee i gierdet      D
            Vthsädhee i wreethen  E
            Vthsä[s]dee i wreeten  F
            Höö aff heela hemmanet till   laß            84

2.         Skattegårdheen skattar   11 öresland, penningar
            Vthsädhee i gierdet      A
            Vthsädhee j gierdet      B
            Vthsädhee j gierdet      C   } summan    15
            Vthsädhee i gierdet      D
            Vthsädhee i wreethen  E
            Vthsädhee i wreethen  F
            Höö aff heela hemmanet till   laß            100      

            Till denne bemelte by finnes skogh och mulbethee,
            timbberskogh, näffwer skogh och annan tarffweskogh
            till nödtorfften, fiskiee watn jntet, sågh-
            och miöhlquarn som gåår hööst och wår.    

(Karttext, vänster sida:)

Myr waals engh
Hård walls engh

(Höger sida:)

Sågkvarn
Miöhlkvarn
Leer mylla
Swart mylla
Här möther Broo åker
Kinnestad
Scala ulnarum

1 Skog ... jntit otydligt och möjligen medvetet utplånat och ersatt med texten om andra nyttigheter på nästa sida