T5:Register


Yter Tiurebo heradt.


Biörkesta sochn                                                      
fol.
jnnehåller efterskrefne byar

Hanewad                                                                                   6, 7
Broby                                                                                        8
Kolbo och Wijda                                                                       9
Käresta                                                                                     10
Lundby                                                                                      11
Biörkesta prästegård och cappelans torpet1                                12        
Orresta med torpet                                                                    13
Kollmesta                                                                                  14
Öffuersta                                                                                   15
Berga                                                                                        16
Grään                                                                                        17
Nääß                                                                                         18
Skarßwad                                                                                  19
Fyklinge                                                                                     20
Jgersta                                                                                       21
Giersta                                                                                       22
Åby                                                                                           23
Walla                                                                                         24
Allmesta                                                                                     25
Ramesta med torpet, utjord till Tomta2                                        26
Frögärde                                                                                    27
Tompta                                                                                      28


Tortuna sochn
jnnehåller efterfölliande byar.

Ekeby                                                                                        33
Nortuna                                                                                     34 
Booßberga                                                                                35
Häplinge                                                                                    36 
Lundby                                                                                      37
Forß och Hälla vtjord                                                                 38
Söderby                                                                                     39
Nyby                                                                                         40
Wäster Åby                                                                               41
Nichtuna, utjord till Sörby                                                           42
Bålsta                                                                                         43
Tortuna prästegård                                                                     44
Wändela                                                                                    45
Kolsta och Öster Åby                                                                46, 47
Engesta                                                                                      48
Wäster Rååby                                                                            49
Öster Rååby                                                                              50

Sewalla sochn
jnnehåller effterskrefne byar.

Gullebo                                                                                      53
Lille och Store Pärßbo, ängstegar till Ängesta i
                  Tortuna sochen och till Norresta i Sevalla socken
                  54 
Bißebo                                                                                      55
Sewalla prästegård, Tallebacka och Hallwardzbo                       56 
Broo                                                                                         57
Kinnesta                                                                                    58, 59
Gubbebo, ängar till Attersta                                                        60
Attersta                                                                                      61
Wäßby                                                                                      62, 63
Mälby      }  efter jordebokz i Simbtuna                                  64 
Kylösa                     so<c>hn                                                    65 
Korresta                                                                                    66, 67

Kumbla sochn
jnnehåller effterskrefne byar.

Hollmbo                                                                                    69
Wallrom och Herr swed                                                             70
Rootebo, Bäckeby, Alderßbo och Olufzbo                                 71
Wäster Tärna                                                                             72, 73
Pärßbo och Wadh                                                                      74, 75
Heedebo och Kolarbo                                                                76, 77
Rannesta och Qwarn backen                                                      78, 79
Wäster by                                                                                  80, 81
Öster by                                                                                     82, 83
Fastebo                                                                                      84, 85
Enegarn                                                                                      86, 87
Hugla och Ynglinge                                                                     88, 89
Bånesta och Nörr Huusta                                                            90, 91
Kumbla prästegård, Åsegården och Söder Huusta                       92
Kiängzbo                                                                                    93
Kumble Wäßby med 2 torp                                                        94, 95
Boda                                                                                          96Öffuer Tiurebo heradt.


Tärna sochn                                                            
fol.
jnnehåller efterskrefne byar

Ett torp på Öster Tärna egor                                                       98, 99
Öster Tärna                                                                                100, 101  
Wigges huuß                                                                               102
Tärna prästegård                                                                         103
Smedzbo, Viggelsbo torpet                                                         104
Allderßbo                                                                                   105
Forßbo, Sonebo och et torp, äng till Bortomta (Lilla) i Simtuna socken 106
Tällie                                                                                           108, 109 
Ting wastebo med 5 torp                                                             110, 111
Fasparbo                                                                                     112    
Bärtebo och Solebo                                                                     113
Söder Håbberga                                                                          114, 115
Skarbolandet                                                                               116
Brunßbo                                                                                      117
Nörr Håbberga ock torpet                                                           118, 119
Patringebo                                                                                   120
Hwijßbo och Bänebo                                                                   125    
Greelßbo, ängar till Sonebo                                                          126, 127
Lööt och Kråkebo, äng till Aldersbo                                            128


Kijla sochn
jnnehåller efterfölliande byar

Hööksta och Skinnarbo, ägor till Åkersbo                                    129
Åkerß bo, Siöbo och Skuggebo                                                   130
Åsebo och Wäster by                                                                  131  
Simanbo                                                                                      132
Gullwala                                                                                      133
Gullwala engiar                                                                            134
Biörßbo, Högebo och Wästan ååß                                               135
Myrby, Östanbech och Wästanbech                                             136
Ring wala, äng till Söderbo                                                           137
Söderbo                                                                                      138
Kåttebo                                                                                       139
Silkeßwåll                                                                                    140
Wäster och Öster Tullesta eng                                                      141
Wäster Tullesta                                                                            142
Tyskebo och Skalltorpet                                                              143
Öster Tullesta                                                                              144
Kijla prästegård                                                                           145
Grällesta                                                                                      146, 147
Löfåsen och Boåsen                                                                     148
Dallkarß torpet och Gubbe waad                                                  149
Götelund, Fänges backa och Broo                                                150
Bämberstigen, Käll sweden och Erich
Byrillßons torp i Sala stad                                                             151
Skogen, Olßbo och Heedebo                                                       152
Nörrlunda och Lunden, myr till Grällesta                                       153
Kijfuästa                                                                                      154, 155
Lonesta                                                                                        156, 157
Lågebo                                                                                        158
Jungfrubo och Mårtensbo                                                             162, 163


Sala sochn och Sa-
la stadz eghor.

Nilß Erßons och Oluf Mårtenßons torp                                        169
Åker och engeshagar till Sala stad                                                170, 171
Åker och engeshagar till Sala stad                                                172
Sala grufua med konsten och Grafuen
såßom och engeshagar                                                                 173
Wäßby gårdz egor och höra nu till Salastad,
Långforß dammen och Sala hyttor med
Ekeby dammen                                                                            174, 175
Bråsta och Ekeby åker och eng höra till
Sala stad, jtem Diurebo et torp                                                     176, 177
Wäßby åker och eng, höra till Salastad                                         178, 179
Bengzbo, Hare torpet och et annat li-
tet torp med Kuusebo eng, huilket hörer
till Sala stad                                                                                 180
Erich Hanßons torp, Kroken, Sandtor-
pet och Qwarnetorpet                                                                  181
Sågetorpet och et annat som kallaß
och så Kroken, Diurebobroon och Långfors-
dammen                                                                                       182, 183
Sala prästegård och Köpala                                                         184
Steen torpet och Silfuer köpar dammen                                        187
Oxebo                                                                                         188, 189
Nykollningen med Järdammen och Skillnan
emillan Salastad och Sala sochn                                                    190, 191
Mester Nilßes graaf och skilldnan emil-
lan staden och Sala sochn                                                             192, 193
Nilßbo och Fallet                                                                         194
Nötebo och Oluf Erßons torp, Skomakar torpet                           195
Åby, Suggetorpet och Gun muns torp                                           196, 197
Armanbo och Bornbo                                                                  202
Ößby                                                                                           203        
Stor Jönßbo                                                                                 204
Rotebo                                                                                        205        ROTEBRO KARTAN                              
Jugansbo, Fallet och Fallebo med Kyllingequarn                           206
Smedztorpet och Biörketorpet                                                      207
Laggarbo, Sweden och Långe måße eng till Sala prästegård och Norby byn 208
Nytorpet och Michill Smältars torp                                               209
Finne boda eng, höra till Åby och Ößby                                        210
Fröstesbo                                                                                     211
Stor enget och Kåre myran, höra till Sala
prästegård och Kappallbo                                                            212
Myr eng till Sala stad (på Bröddebo ägor)                                    213
Biörk siöön och Reens muren                                                       214
Bröddebo                                                                                    215
Vlfzbo och Bolandet                                                                     217
Fräbrunna                                                                                    218
Hätteskäl                                                                                     220
Söderkijfuesta                                                                              221
Nörr Kijfuesta                                                                              222
Delebo                                                                                         223
Hoff och Fräbbenbo                                                                     224
Nörr och Söder Jngebbrbo3                                                         225
Fugelzbo, Snarp zätra, Biörnhamarn, Stubbe-
hagan och Spånga                                                                        226
Skäle by                                                                                      227


    Möklinta
Möklinta sochn
jnnehåller efterskrefne byar.

Berga och Marteßbo                                                                    229
Bor4                                                                                             230
Näßellbo                                                                                      231 
Klinta och Nordan åker                                                                232
Walsättra                                                                                      233
Waalsätra eng                                                                               234
Hanßhyttan och Lekenbo                                                              235
Wiß bech                                                                                     236
Kanikebo                                                                                     237
Hammar by                                                                                  238
Möklinta prästegård                                                                     239
Lille och Store Östan heede                                                          240
Skräddarbo med torpet                                                                241
Örlinge                                                                                         242
Sonebo med torpet                                                                       243
Gamblebyn                                                                                   244
Goddaddebo och Wästan måßa                                                    245
Wäster Bän bech och Alder bechen                                              246, 247
Botebo och Baalzbo                                                                     248
Wiwastebo och Källtorpet                                                            249
Öster Bänbech                                                                             250
Store och Lille Hallerßbo                                                              251
Swälsliparbo                                                                                252
Nordan- och Wästankijl                                                               253
Biörßbo                                                                                       254
Sunnankijl                                                                                    255
Östan kijl                                                                                     256
Österbo och Sundz backan                                                          257
Nordan berg                                                                                258
Kållpälla                                                                                      259
Römåßa, Litzlebo och Laggarbo                                                   260
Wiggelßbo                                                                                   261
Hillerßbo                                                                                     262
Myrsiö och en eng till Hillerßbo                                                    263
Born by                                                                                       264
Öster wad                                                                                   265
Nörr wad                                                                                    266
Wäster wad                                                                                 267
Giusebo och Wästerbo                                                                268
Heede                                                                                         269
Reenß muren 3 torp, Hedebo                                                       270
Bornbo                                                                                        271
Åwärka                                                                                       272
Nääß                                                                                           273
Myrengiar till Bän bech, Baalßbo, Wiwaste-
bo och Hallers bo                                                                         274                                                                                                                        


(Annan anteckning:)

Reviderat den 20 februari 1701                                                        
1 Cappelans torpet har strukits över i ms
2 utjord till Tomta tillagt av annan, troligen senare hand än den som skrivit resten av registret. Nedan i registret har sådana tillägg accepterats utan notering.
3 D.v.s. Ingeborgbo
4 Första bokstaven (eller bokstäverna) här och i några andra namn nedan inte (fullt) synlig(a) men har supplerats från kartorna.