T6:13-15


(Rubrik:) Wåla häradt    Nora sochn        Wåhla häradt        Nora sochn


            Notarum Explicatio                                   Laß

A.        Tidenäsett är ett engestyke af cronones all-
            männing och hörer till Nordansiö, fol. 34, och
            hafuer der på högloflig i åminnelse konung
            Carlß breef. Räntar                                           6     
B.        Tidååß almänningar, höra till cronan, ränta
            alle till hopa, både fol. 13 och fol. 14 & 15       104
C         kallaß Swer wijken, bergas vndertiden till
            Liuß bech, fol. 28, vnder tiden till Östa, fol. 56, och
            vndertiden till Holwaste by, fol. 27, ränta          16
            bergas och vndertiden till cronan.
D.        Tijdååhn är gott fiske och hafuer af ålder legatt
            till Wäß by gård och brukaß till cronones nytta,
            men nu för någre åhr sedan hafua bönderna
            i Wiwastebo och Möklinta sochn sig samma
            fiske bemachtigatt1 den tidh Carll Larßon war
            befallningzman, oachtandes att förbemälte fiske lig-
            ger i Vppland och Wiwastebo i Wäßmanneland,
            såßom och cronones almänningar på begge
            sidor om ååhn. Att detta fiske hafuer legat
            till Wäß by gård wittna ännu gamble män
            i Nora sochn boendes.

(Karttext, s. 13:)

E          kallaß Tiufue-
            hollmen, elliest
            kallaß han Ringe-
            hollmen och är huffud-
            röret emillan Bergz-
            lagen och Wäßmanne-
            land; emillan Bergz lagen
            och Vppland; emillan Vppland
            och Wäßmanneland och emillan
            Vppland och Gästrijkeland.
Engz öön, lyder till Gästrikeland, godh eng.
Wäßmanneland och Möklinta sochn möta.
Scala ulnarum.

(s. 14)

Skogh.
Engz öön.
Store Dale elfuen.

(s. 15)

Skogh.
Skillnan emillan Vppland och Wäßmanne land.
Tijdå siöön, är gott fiske.  
1 D.v.s. bemäktigat