T6:145


(Rubrik:) Wåla heradt.      Wåla sochn.


            Notarum Explicatio

            Åkerby gårdh            1
A.        Vthsädhee j gierdet    12 tunnor
B.        Vthsädhee j gierdet    16 tunnor
                            Summa      28 tunnor 

C.        Höö aff engen            30 laß
            Höö aff gier[dh]des   10 laß
                            Summa      40 laß

NB.     Denne torp lyder till Åker-
           by, vthsädhee    4 3/4 tunnland

           Till denne by fins en vtjord i
           Nörre gården i Stärta, fol. 139,
           som är  1 2/3 öre.

           Fins till denne by en eng af
           myr wall fol. 121, noterat medh
           Q, räntar höö       4 laß


           Till desze byiar fin-
           naß skogh och mul-
           bethee medhelmåttigh,
           fiskiee jntet, quarn
           jngen.


            Notarum Explicatio

            Ettinge gårdh               2
D.        Vthsädhee                   15 tunnor
E.         Vthsädhee                   10 tunnor
F.         Vthsädhee                   8 tunnor
G.         Vthsädhee                  10 1/2 tunnor
                            Summa        43 1/2 tunnor 

H.        Ahn vthsädhe i torpet,                              ÄHN = ÄN?
            nämbligen                   18 1/2 tunnor
                Summa summarum 62 

I.         Höö aff storee engen
            till                                100 laß
            Höö aff torpet till,
            nämbligen                   16 laß
            Höö aff gierdeß lin-
            dherna till                     8 laß
                            Summa        124 laß

            Vti Etinga ligger een vt jordh
            som hörer till Vpplanda och är
            samma vtjord 2 öre och 13 pengar,
            fins fol. 120.
            Vti Stärta, fol. 140, är een vt jord
            till denne by och är samma  vtjord
            1 1/2 öre och ligger i Södergården
            i Stärta.


            Notarum Explicatio

            Håbberga, cronehemman   1 1/2
K.        Vthsädhee j gierdet      12 tunnor
L.         Vthsädhee i gierdet      21 1/2 tunnor
M.        Vthsädhee i gierdet     10 tunnor
                            Summa        43 1/2 tunnland  

N.        Höö aff ängien till         70 laß
            Höö aff gierdeßlindherna
            till                                20 laß
            Summan                      90 laß

            Meere engiar till denne by
            finnas fol. 118, ränta alle
            tillhopa            59 1/2 laß
            Vti Stärta andra gården är        fol. 140
            een vtjordh till denne by som
            är 1 1/3 öre.

O.        Hård walß eng,
            lyder till prästegården,
            räntar       10 laß


(Karttext:)

Åkerby haga.
Stärte möter
Leer jordh
Åkerby haga
Ettinge haga
Åker by
Åkerby eng af hård wall, medellmåttig
Hård wallß eng, hörer till Etinga, mäst hårdwall, medellmåttig godh.
Ettinge
Pastoris eng.
Här möter Lagebo wreten och hörer till prästegården.
Håbberga eng, mäst hård wall, een deel myrwall, tämelig bärande.
Håbberga
Åby möter
Scala ulnarum.

(Andra, senare anteckningar:)

5 pl.
Hofberga 9 pl. med dess ängar fol. 118