T6:153


(Rubrik:) Wåla heradt.        Harebo sochn


            Notarum Explicatio

A.        Kiäbbo, Storegården, skatte       5 öre
            Lille gården är skatte                  3 öre     
B.        Gärdett, vtsäde                  5 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                              4 tunnor
D.        Vtsäde                              4 tunnor
E.         Hård wallz eng, höö          12 laß, lyder
            till Store gården alleena.
F.         Myr eng, höö                    100 laß
            Twå deelarna äre elak och tridie delen
            godh gräß wext, vthi denne engen
            hafua både gårdarna[r] teeghskiffte.
            Store gården hafue vti F    62 laß
            Lille gården                       38 laß

G.        Lille gården.
H.        Gärdett, vtsäde                  3 tunnor
I.          Vtsäde                              4 tunnor
K.        Vtsäde                              1 3/8 tunnor
            Deße gårdar hafua hwardera sina gärden
            för sig siälf.
            Till Storegården är humblegård   200 stänger,
            skog och muulbet tillfyllest.
            Såg och miölquarn                      0
            Fiske                                          0
            Till Lillegården är humblegård   150 stänger
            Qwarn som går höst och wåhr.
            Skog och muulbet nogh.
            Fiske                                          0

            Notarum Explicatio

L          är crone torp                     1 öre   heter Folkebo
M.        Vtsäde                              1 1/2 tunnor
N.        Vtsäde                              1 1/4 tunnor  
O.        Engett, höö                        5 laß
P.         Wreten, hörer till Ramna, fol. 151,
            och är vtsäde                     1/4 tunnor
            Schog och muulbet till nöd-
            torfften
            Qwarn                               0
            Humblegård                       0
            Fiske                                 0

(Karttext:)

Här möter een stör1 måßa till boskapz beet
Biörke eng möter.
Myr eng
By eng möter.
Biörk möter.
Myr eng.
Talle jord
Talle jord
Talle jord
Leer jord
Folkebo möter.
Moo jord
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Folkebo      Kiäbbo

(Senare anteckning:)

5 pl.

1 D.v.s. stor?