T6:157


(Rubrik:) Wåla heradt.        Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Swijna, skattegård           1,
            arf och egna gårdar          2
1.         Skattegården        4 2/3 öre
2.         Arf och egen gård 4 1/3 öre
3.         Arf och egen         3 öre
B.        Vtsäde                  4 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                  7 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                  6 tunnor
E.         Vtsäde                 11 1/2 tunnor
            på både sidor om åhn tillhopa.
F.         Vtsäde                 1 1/2 tunnor
G.        Vtsäde                  2 1/4 tunnor
H.        Vtsäde                  1 1/8 tunnor
I.          Myr wallz och hård wallz
            eng, halfparten af hwart
            slaget, höö        129 laß
L.         Beetz haga till arff och egenegårdarna
Q.        Beetz tompt till skattegård.
F.         Wreten hörer allena till
            arff och egen gården som är  3 öre
G.        Wreten hörer och till skatte-
            gården allena.
H.        Nilß Bengtßons wreet alle-
            na till  4 1/4 örs gården.

            Alle handa slagz tarfue-
            skog som är timber
            och näfuer skog nogh.
            Godh muulbeet.
            Miölquarn till hwa<r>dera
            gården                  1
            Någott fiske vthj becken
1.         Skattegården hafuer
            humblegård                      300 stenger
2.         Arf och egen humblegård 300 stenger
3.         Arf och egen humblegård 200 stenger

            Notarum Explicatio

M.       Wreeten, hörer till 3 örer arf och egen  3/4 tunnor
N.        Gärdett, vtsäde                                    10 1/4 tunnor
O.        Myr wallz eng                                      80 laß
P.         Betes tompt.

            Specialis Explicatio

1.         Gården, skatte, vtsår både åhren
            till hopa                          17 5/8 tunnor,
            såår fördenskull åhrligt    8 13/16 tunnor1  
2.         Arf och egen gård, vtsår både åhren till-
            hopa                              16 3/8 tunnor
            Åhrligit vtsäde                8 3/16 tunnor
3.         Arf och egen gård, vtsår 12 tunnor
            både åhren till hopa.
            Åhrligit vtsäde                6 tunnor
1          gården, höö vti enget I    50 laß
2          gården i sama eng           46 laß
3.         J samma eng höö            33 laß
1.         Vti enget O hafuer skattegården
            myr walz höö                  35 laß
2.         Arf och egen gård           25 laß
3.         Arf och egen gård           20 laß

(Karttext, vänstra sidan:)

Wijby egor mota2.
Marbechz eng möter
Hård wallz eng
Hård wall och myr wall till hopa.
Betz haga
Leer mylla
Marbekz egor möta
Leer mylla
Moo jord
Leer jord
Doger intet till åker, ey heller till eng.
Arf och egen gårdens wreet.
Leer jord
Biörke jord
Sand jord.
Store skogen möter.

(Annan, senare anteckning:)

7 pl.

(Högra sidan)

Öön möter
Täppa
Leer jord
Myr wallz eng.
Leer jord
Här möter Järbo eng.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar, båda sidorna:)

Swijna      Swijna      Swina åker

1 Härefter ytterligare ett 8 13/16 tunnor som förtydligande av det förra, något otydliga
2 D.v.s. möta