T6:162-163


(Rubrik:) Wåla heradt.      Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Norrbo, gårdar      2
            1. Skattegård                        4 öresland
            2. Arf och egen gård             4 öres land      
B.        Gärdett, vtsäde                     11 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                     9 1/2 tunnor
D.        Lind eng, höö                       30 laß
            och hafua både gårdarna här teegskiffte
            effter öre och ortug.
E.         Skogz eng af myr wall, höö   12 laß
F.         Skogz eng af myr wall, höö   13 laß
            och lyda deße begge engiar till skattegården allena
G.        Beetz haga, doger till eng.
    
            Timberskog intet.
            Wedebrand och muulbeet till nöd torfften.
            Humblegård, miöl och sagequarn1  0  
            Fiske wattn                                    0
            En skogz enges teeg, hörer till Norrbo som fins fol. 166,
            noterat littera L, räntar 18 laß.


            Notarum Explicatio

A.        Harebo kyrkia.
B.        Prästegården                         8 öre
C.        Vtsäde                                 11 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                 13 tunnor
E.         Enget, höö                           96 laß
E.         Beetz haga, doger till åker och eng.
            Schog ingen här till, vtan skall
            tagas på andra egor.
            Elak muulbeet.
            Miöl och sågequarn              0
            Fiske                                    0
            Präste gården hafuer vti Berga 1 1/3 öre, fol. 164,
            både i åker och eng.
            En skogz enges teeg, hörer till prästegården
            som fins fol. 166, noterat littera N,    
            räntar höö                             20 laß
            Humblegård                          0


(Karttext, s. 162:)

Skogz eng af myrewall.
Skogz eng af myr wall
Lind eng som är dijkskoren, hafuer fordom warit åker
Beetz haga
Talle jord
Tall jord

Talljord både gärden.
Nora soch<n> möter
Berg möter.
Talle jord
Tall jord
Sand jord linder
Marbech möter.

(s. 162)

Tall jord
Talle moo
Skarp eng, intet synnerlig bärande
Wijby gård möter, frälße.
Myr wallz eng elak.

(Andra anteckningar:)

Norbo            Prästegården

(Senare anteckning:)

4 1/2 pl.

1 D.v.s. sågkvarn