T6:185


(Rubrik:) Wåla heredt.        Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Grän berga, skatte           7 öre
            vtsåår i gärdett E             9 1/2 tunnor
            vti gärdet F                     7 3/4 tunnor
            Vti linden G och enget H
            hafuer Grän berga           20 laß,
            halfparten hård walz och
            halfparten myr wallz höö.

            Qwarn till denna gård      1
            Humblegård            0

            Jbland deße fyra byars egor
            hafuer Hertigbo       1 öresland
            allenast i engen och intet i
            åkren och räntar höö       3 laß

L.         Tompt till Gränberga.
            Ett boland, ligger i Degerengen
            som hörer till Gränberga,
            fins fol. 189, noterat littera G,
            räntar höö                       11 laß


            Notarum Explicatio

B.        Gropen, skatte                3 öre
            vtsåår i gärdet E              5 1/2 tunnor
            vti gärdet F                     4 1/2 tunnor
            Vti linden G och enget H
            hafuer Gropen                 9 laß,
            halfparten hård wallz
            och halfparten my<r>wallz
            höö.
T.         Tompt till Gropen.
            Qwarn                    0
            Humblegård            0


            Notarum Explicatio

C.        Domarbo, skatthemman 3 öre
            vtsåår i gärdet E               10 1/2 tunnor
            vti gärdet F                       8 3/4 tunnor
            Vti linden G och enget H
            hafuer Domarbo               25 laß,
            hal<f>parten hård wallz och
            halfparten myrwallz höö.

            Qwarn till denne gård       1
            Humblegård                     0

M.       Tompt till Domarbo.

            En eng, kallas Degerengen,
            ligger till Hall siö, Grän-
            berga, Domarbo och Gropen,
            fins fol. 189, notert littera F.
            Till deße byar, scilicet Hall siö,
            Gränberga, Domarbo och
            Gropen liggia 6 styke<n> wre-
            tar fol. 184, noterade nume-
            ris 1, 2, 3, 4, 5, 6.


            Notarum Explicatio

D.        Halsiö, skattegårdar         3
            Nörgården                       8 öre
            Millangården                    4 öre
            Södergården                    8 öre
E.         Vtsäde                             47 tunnor
            J sama gärdet är               9 tunnor
            Swag jord af tallmoo och är
            mäst obrukatt.
F.         Vtsäde                             43 tunnor
            Obrukatt och igenlagt       3 1/2 tunnor
G.        Myrlinden, höö                 30 laß
H.        Engett, höö                       97 laß
            Der af är hård walz höö    48 laß
I.          Tompt till Nörre gården.
R.         Tompt till Millangården.
S.         Tompt till Söder gården.
K.        Beetz haga sank, doger till eng.
               Vthj deße egor hafua effter-
               skrefne gårdar, såßom är
               Grän berga, Domare bo och
               Gropen, teegskiffte medh
               Hallsiöö, alla efter sitt öretaal.

            Lagebo hafuer i denne byens egor
            vtjord i både åker och eng  2 öre
            Hertigbo hafuer här och
            vtjord                                 1 öre
            allenast i engen och intet i åker.

               Alle handa godh tarfueskog
               till nödtorfften.
               Muulbeet godh.
               Gott fiske vti Hall siöön.
               Qwarn till Nörr gården     1
               Humblegårdar inga.

            Specialis Explicatio på Hall siö.

1.         J gärdett F vtsår               10 1/2 tunnor
2.         J samma gärdet                 6 1/2 tunnor
3.         J samma gärdett               10 1/2 tunnor
            Lagebo vtjord är vtsäde    3 tunnor
1.         Vti gärdett F                     8 3/4 tunnor
2.         Vti sama gärdet                 4 3/4 tunnor
3.         J samma gärdet                 9 3/4 tunnor
            Lagebo vtjord                   2 1/4 tunnor
            Vti linden G och enget H hafuer
1          gården i Halsiö 12 1/2 laß hårdh valz höö
            och 12 1/2 laß myr walz höö.
2          gården hafuer 7 laß hårdwalz, 7 myrwalz höö.
3.         Höö, 12 1/2 laß hård walz och 12 1/2 laß myrwallz höö.
            Lagebo vtjord af huart slag      3 laß


            Notarum Explicatio

N.        Ting wastebo, crone         2 1/2 öre
O.        Gärdett, vtsäde                 2 tunnor
P.         Gärdett, vtsäde                 2 1/4 tunnor
Q.        Myr wallz eng, höö           24 laß
            Skog och muulbet till nödtorften
            Qwarn                              0
            Humblegård till                  50 stänger
            Fiske                                0


(Karttext:)

Hall siöön.
Myr lind
Hertig bo möter
Swag talle moo
Obrukatt åker
Talle jord
Moo jord
Tallejord
Godh leerjord
Tallejord
Diur kars bo
Wäster engen
Igenlagt
Myr eng
Hårdwallz eng
Igenlagt
Moo jord
Myr wallz eng
Stymne möter och är frälße
Moo jord
Huddunge byn möter.
Stymne beken.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Domarbo, Gropen och Gränberga      Hallsiöö. Ting wase bo.