T6:190


(Rubrik:) Wåla heredt.


            Notarum Explicatio

A.        Rydie, skattegård           7 öres land
B.        Gärdet, vtsäde               11 tunnor
C.        Vtsäde                          11 1/2 tunnor
D.        Engett, höö                    46 laß,
            halfparten myr och halparten1  hård wall.
E.         Beetz haga, doger till åker och eng.
F.         Myr engett, höö            30 laß
                Allehanda godh tarfueskog tillfyllest.
                Godh muulbeet.
                Fiske någott vti åhn till nödtorften.
                Miöl och sågequarn som går höst
                och wåhr.
                Humblegård              0
            Meere eng som lyder till denne by
            fins fol. 187, noteradt littera A, 82 laß,
            såßom och 2 stora teegar i Siggeberga
            eng i Nora sochn, ränta både till hopa my<r>-
            wallz höö                      108 laß, fol. 48,
            noterade litteris O, N.  

(Karttext:)

Siggeberg i Nora sochn möter
Harebo soch<n> moter1 och Karßbo.
Myr wallz eng.
Hård wallz eng
Hall siö eng möter.
Moo jord
Moo jord
Myr walz eng.
Noolsiö möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. möter