T6:24


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora scohn.
     

            Notarum Explicatio                            

A.        Nol myra, skattegårdar     2
            Cronegård                         1
            Alle till hopa                      18 öre         
B.        Vtsäde              8 1/2 tunnor
C.        Vtsäde              6 tunnor
D.        Vtsäde              6 tunnor
E.         Vtsäde             6 1/2 tunnor
F.         Vtsäde             1 1/2 tunnor
G.        Vtsäde              2 1/4 tunnor
H.        Store myran på nörr sidan
            om beken, 1035 laß af
            myrwall, och vndertiden
            när elfuen går vpp om
            hööandz tiden, så kan der
            ike bergas ett laß, vtan
            allenast nörrest i myran
            någott litett; här vti hafuer
            Buska efter 2 öre vtjord sin lott.
            Elfuen går och så in vppå
            åkeren, så att de som boo
            der om kring de åhren
            intet tillfyllest så vt wåår säden.
            Fiske vthi elfuen och i
            Nol myre siön.
            Godh muulbeet. Skog till
            nödtorften af allehanda slagz tar-
            fuen.
I.          Söder om beken hafuer prästen Hol-
            wasteby, Wlebo och Skinnarbo sina engiar,
            höö                   273 laß
            Vti detta enget hafuer Skinnarbo 26 laß
K.        Engett, kallas Turkilzbo och ligger till
            Vlebo                54 laß
            Fins till denne by tree tegar huilka kallas Hynde-
            myran, noterade lttera A, fol. 20, ränta tillhopa 22 laß.
            Buska hafuer [hafuer] och i samma teegar efter
            2 öres land vtjord sin deel.
            Fins och meere elfue engiar som höra till Nordan-
            myra och Buska, fol. 21, signerade littera A, och
            kallas Hynde myran, ränta alle fyra tillhopa
            höö                    66 laß
            Jbidem Kalföön, lyder och till Nordan myra och Buska,
            räntar höö  5 laß, signeradt littera A+.
            Jbidem Brasharön, 5 laß, noterad littera E.
L.         Danmarkz teegen, hörer till Buska och Nordan-
            myra, höö          30 laß
            Meere elfengiar finnas fol. 18 som höra till den-
            ne by och kallas Skällar muren, äre signerade
            litteris B, G, H, ränta tillhopa  9 laß
M        hörer till Gäddesiö, Buska, 66 laß, och heele bolbyn
                                                                       med vtiorden.    
N         hörer till Liußbech allena, 9 laß.
O.        Teegen lyder till Skinnarbo, höö  26 laß,
            fins och så fol. 58, notert littera E.


            Special                            

1          är Wästergården, skatte         6 öre
2          är cronegård                          5 öre
3          är Östergården, skatte            7
            Wästergården vtsåår åhrligen  5 1/8 tunnor
            Cronegården, åhrligt vtsäde    4 1/8 tunnor
            Östergården, åhrligt vtsäde     6 1/8 tunnor


Buska hafuer een vt jord i Wästergården i Nolmyra om                 2 öre, både vti åker och eng
Liußbech hafuer och i Nolmyra byn vtjord både i åker och eng      2 öre
Prästegården hafuer i cronegården i Nolmyra både i åker och eng  3 öre, är gifuit till prästebol 
Anderßbo hafuer här och så vtjord både i åker och eng                 4 öre
Förr än som Öster Dale elfuen vtgroofz vtur Sellian, som ligger mitt vthi Österdalar-
na, så hafuer denne by waritt till öretaal    31 öre, men sedan är han förmedlat
för den skada som Daale floden gör, både på åker och eng.


            Specialis Explicatio                            

            Vti engiarna som finnas fol. 23 och 24, note-
            rade litteris H, L, M och signo ?, hafuer
            Wästergården höö                  233 laß 
            Cronegården hafuer                199 laß
            Östergården hafuer                 266 laß
            Prästegården hafuer                116 laß
            Buska hafuer                           83 laß
            Anderßbo hafuer                     83 laß
            Liuß bech hafuer                     83 laß
            Gädde siö hafuer                    146 laß

            Af engiarna som finnas fol. 18, 20, 21
            hafuer Wästergården höö        31 laß
            Cronegården hafuer                26 laß
            Östergården hafuer                 37 laß             


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Gädde siö möter.
Gädde siö möter.
Tompt.
Fol. 23.
Denne bech löper in vti Gäddesiöön.
Armannebo möter, lyder till prästebolet.
Nol myra siöön.
Fol. 23
Prästegård hagan möter.
Holwasteby möter.
Skinnarbo möter.


(Annan, senare anteckning:)

16 pl.

(Dessutom en svag och svårläst senare blyertsanteckning.)