T6:27


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Nora kyrkia.
B.        Prästegården                14 örsland
C.        Klåckargården, vtsäde i både gärden tillhopa  2 tunnor
            Höö i samme gärden     2 laß  
D.        Vtsäde                         13 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                         5 tunnor
F.         Vtsäde                         8 1/2 tunnor
G.        Armannebo ligger till prästegården,            Höö vti både gärden i Ar-
            hafuer till förende warit crone.                    manne bo till hoopa  18 laß1   
            Vtsäde i både gärden    8 tunnor
            Fins till prästegården et engestyke som heter
            Skällar muren, fol. 18, noteradt littera E,    2 laß
            Fins och 2 teegar, kallas Hynde myran, no-
            terade littera C, fol. 20, ränta höö              7 laß
            Noch fins till prästegården 5 teegar af myr-
            wall, kallas Hynde myran, ränta alle tillho-
            pa höö fol. 21 vti C                                    20 laß
            Mere eng till prästegården fins vid Nohlmyra2 fol. 24 vti
            bäcken söder om3 littera I, räntar               105 laß
            Jtem vti littera H norr om backen4 hafuer prästegården eng för
            de 3 öre i Nolmyra som cronan hafuer gifuit5
            till Präste bolet.
            Fins en eng till prästebolet wid Getingebo6 fol. 39, räntar 45 laß


H.        Holwasteby, skattegård   1      14 öre
I.          Vtsäde                            12 tunnor
K.        Vtsäde                             7 tunnor
L.         Gärden, vtsäde                5 tunnor
M.       Wreetarna, vtsäde            3 tunnor
N.        Engett                              32 laß           
O.        Engett                              35 laß
            Meere eng till denne by finnas fol. 24
            vti littera I, räntar              105 laß
            Skog och muulbet till fyllest af allehanda slagh.
            Gott fiske. Sågh och miölquarn   0
            Humblegård till                 1000 stenger      


(Karttext:)

Store myran möter
Täppa
Tompt.
Scala ulnarum.  
1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten    
2 vid Nohlmyra tillagt av annan hand    
3 bäcken söder om tillagt av annan hand
4 norr om backen (fel för bäcken) tillagt av annan hand
5 Härefter i marginalen senare blyertsanteckning: 116 lass
6 Getingebo tillagt av annan hand