T6:55-56


(Rubrik:) Wåla heredt.        Nora sochn.
     

            Notarum Explicatio            

A.        Heedkarsbo, skattegård.  
B.        Vtsäde                              3 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                              3 tunnor
D.        Rögningen räntar               45 laß
E.         Rögningen räntar               6 laß
            Godh muulbet, timber, näfuer och swe-
            dieskog. Medell måtigt fiske här till.
            Sågh och miölquarn           0
            Humblegård               60 stenger


F.        Östa, gårdar        2
            1 är skatte
            2 är frälße  
G.        Vtsäde                              5 tunnor
H.        Vtsäde                              4 tunnor
I.          Vtsäde                              6 1/2 tunnor
            Timber, näfuer och swedieskog efter
            nödtorften, såßom och basteskog.
            Gott fiske i elfuen.
            Miölquarn een. Sågequarn 0
            1 gården som är skatte hafuer hum-
               blegård till    500 stenger
            2 gården som är frälße hafuer hum-
               blegård till    300 stenger
            Muulbeet intet synnerlig godh.
            Till denne by fins elfue engiar fol. 15, 16, noterade littera C,
            fins och elfue engiar som lyda hijt fol. 19, noteradt littera A.

            Linden i gärdet I är 2 1/2 tunnland, räntar höö 5 laß
            och duger intet till åker.        

(Karttext, s. 55:)

Här tager Nikolzbo weder i Enåkers sochn.
Rögning
Hedkarsbo, ligger på Jngebo eegor.
Skogh
Rögning
Skogh
Scala ulnarum.

(s. 56)

Lööfnäset.
Östa wijken, löper in ifrå Korßelfuen.
Östa
Scala ulnarum