T6:Register


                        Wååla häradt.


Noora sochn                                                      
fol.

Ring hollmen med Engzöön och een deel af
cronones allmänningz engier, såßom och Nordan-
siö eng, som kallas Tidenäset                                                13      
Tidååß allmeningar höra till cronan, såßom och
Swarwijkz eng                                                                     14, 15
Oxevdden och Skällar muren                                                18
Jngebo engiar                                                                       17
Östa engiar                                                                          19
Cronones allmänningz eng, kallas Hynde myran,
såßom och Hynde myran till Noolmyra, Gäddesiö,
Prästegården, Liuß bech, Anderßbo och Buska                    20
Hynde myran till Nolmyra, Gäddesiö, Präste-
gården och Liuß bech                                                           21
Skekarßbo och Hanebecken                                                22
Anderßbo                                                                            23
Nol myra                                                                             24
Buska                                                                                  26
Nora prästegård och Holwasteby                                         27
Stigzbo et torp, såßom och eng till Gaddesiö1,
Skärsiö och Fallet                                                                30
Liußbech                                                                              28
Skärsiö                                                                                31
Fallet                                                                                   32
Gäddesiö                                                                             33
Nolansiö                                                                              34
Wäster Lakebech                                                                 35
Öster Lakebech                                                                   36
Högzbo                                                                                37
Lißellbo                                                                               38
Erligbo                                                                                 39
Bokarby                                                                              40
Åby                                                                                     41
Hemmingzbo                                                                        42
Nörr och Söder Åßebo                                                        43
Staalbo                                                                                44
Stigenge                                                                               45
Hollm                                                                                   46
Eng till Stallbo af Holm                                                         472
Siggeberga                                                                           47
Eng till Siggeberga och Rydie i Huddunge socken                 48
Boda, Dagzseßbo och Segellbo                                            49
Brunwala                                                                             50
Låckarbo                                                                             51
Måßebo                                                                               52
Rååßbo och Biskopz bo                                                       53
Torp                                                                                    54
Heedkarßbo                                                                        55
Östa                                                                                    56
Jngebo                                                                                 57
Skinnarbo och Vlebo                                                           58
Sellia                                                                                   59
Määlby                                                                                60
Kirstinbo och Sweden                                                          61
Broo                                                                                    62
Nötebo                                                                                63
Baggebo och Gullßmyra                                                       64
Kirstinbo allmenningar höra till cronan                                   66, 67
Biuröön och Langnöön, croneallmänningar, äng till Sälja        67, 68
Sellia och Brokarß myran                                                     69, 70
Myra till Sellia                                                                      71
<I>frå3 fol. 73 och till fol. 86 är elfuen med
<...>gne engiar som höra Gästrike land och
<...> <Hä>sunda sochn.


Wååla sochn                                                       fol.
jnnehåller efterskrefne byar.

Grääßbo                                                                              95, 96, 97
Buddebo med Horskogz engiar                                            98
Wreeta                                                                                99
Olebo                                                                                  100
Långasbo, Dijsebo och Klöstret                                           101
Swedenge och Tolebo                                                         102
Wäder hollmen och Råttebo                                                 103
Nörsällia                                                                              104
Sätra                                                                                   105
Swijn bolsta                                                                         106
Wäster Horß skog                                                               107
Hors skog                                                                            108
Lindz broo                                                                           109
Hemmingzbo                                                                        110
Ginka                                                                                   111
Bäärby                                                                                 112
Lagebo och Brunß bo                                                           113
Huglo                                                                                   114
Mångzbo                                                                              115
Berg och Backa                                                                    116
Gåwastebo                                                                           117
Håbberga engiar                                                                   118, 145
Fugelsta                                                                               119
Vpplanda                                                                             120
Wäster Sellia                                                                        121
Etingebo                                                                               122
Engiar till Etingebo, Bukarby, Aspnääß, Ju-
gansbo och Tubbo                                                                123
Helganbo, Mångsbo och Borgen                                           124
Bukar by                                                                              125
Espenbo                                                                               126
Wåla prästegård                                                                   127
Engiar till Rikebo, Hoff, Ginka och Ge-
lagebo                                                                                 128
Tubbo och Sillebo                                                                129
Kankebo, Rumpebo, Slätan och Kågebo                              130
Skobo                                                                                  131
Juganßbo, Långärde och eng till Slätan,
Sillebo och Kågebo                                                              132
Rangualbo och Staffansbo                                                    133
Koorbo                                                                               134
Biur wala                                                                             135, 136
Rickebo                                                                               136
Tängzbo, Millanbo                                                                137
Kullarbo                                                                               138
Offerbo och Mårteß bo                                                        139
Stärta                                                                                   140, 141
Bragebo                                                                               146
Hoff                                                                                     147
Åkerby, Ettinge och Håbberga                                              145
Staffansbo                                                                            1334


Harebo sochn                                                      fol.
jnnehåller efterskrefne byar.

Swijn måßan och Bro måßan, hörer till By                             149
By                                                                                        150
Ramna                                                                                  151
Folkebo och Käbo                                                               153
Marstalla                                                                              152
Biörke                                                                                  154
Soolberga och Järbo                                                             155
Ön och Staalbo                                                                     156
Swijna                                                                                  157
Marbech                                                                               158
Berg                                                                                     159
Karbo och Biörßbo                                                              160, 161
Nörrbo                                                                                 162
Harebo prästegård                                                                163
Berga                                                                                    164
Bogärde och Rudun                                                               165
Hollm                                                                                    166
Branteberg                                                                            167
Norr Sällja                                                                            104


Huddunge sochn                                                  fol.
jnnehåller efterskrefne byar.

Rönnviken                                                                            172
Wästerbo och Söder Åmyra                                                 173
Björnarbo                                                                             174
Kåkeß byn                                                                            175    PÅ KARTAN HÅKESBYN (TROR JAG)
Jälebo och Pärßbo                                                                176
Kräkellfallet och Nörr Åmyra                                                177
Sillebo                                                                                  178
Raaßbo                                                                                179
Ökeßbo, Hedebo och Harßbo                                              180
Sißillbo                                                                                 181
Hertigbo och Diurkarßbo                                                      182
Lagebo                                                                                 183
Huddungebyn och prästegård                                                184
Tingwastebo, Gränberga, Gropen, Domar-
bo och Hallsiö                                                                       185
Noolsiö                                                                                 186
Engiar till Rydie och Siggeberga i Noora
sochn, till Noolsiö, Diurkarßbo och Präste-
gården                                                                                   187
Leena                                                                                    188
Barkan                                                                                  189
Rydie                                                                                    190, 48


(Annan anteckning:)

Reviderat den ?? februari 1701.                                   
1 D.v.s. Gäddsjö
2 Denna anmärkning med annat bläck, troligen annan hand; även på andra ställen nedan förekommer annan hand/andra händer, vilket härefter inte noteras.
3 Skada i papperet här och vad gäller ett par ord nedan
4 Härefter står det Verte, d.v.s. Vänd (till nästa sida)