T7:14


(Rubrik:) Simptuna häradt.        Frösthult sochn.


            Notarum Explicatio              laß

A.        Denne engen lyder till Måtteby,
            full medh toffwor, höö    laß           90

B         ähr en engh som lyder till Mälby,
            hårdh wålld och toffwigh jblandh,
            jnnehåller höö laß        las              100


            Notarum Explicatio

C.        Deße teegeer och åker skifter som ähr medh
            littera C noterat lyder till präst gården        tuneland
            i Fröst hult sochn, jnnehåller åkerteegen     2 1/2 tunnland
            Höö aff ängeß teegarna till               laß      50

D.        Deße enges teegar och åker skifter lyder
            till Skänsta,   åkeren jnnehåller    tunnland  8
            Engeßteegarna jnnehåller                 laß      35

E          lyder till her Byril,      höö                 laß      9
F          lyder till Präst gården, kyrck herren  laß     10 


(Karttext:)

Denne engen lyder till Måtteby egor.
Denne engen lyder till Mählby.
Engh
Koo hagee
Ängh
Engh
Engh
Frösthult kyrckia
Koo hagee
Angh1
Engh
Engh
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Äng