T7:79


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Dräfle är gårdar1                                      3
            1 är skattegård                                                               5 öre
            Denne skattegård hafuer vtjord i Eneby                           2 öre
            2 gården är frälße                                                           8 1/3 öre
            3 gården är frälße                                                           8 öre 
B.        Gärdet, vtsäde                                                                23 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                                               16 1/2 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                                                                13 1/2 tunnor
E          äre tegarna som äre noterade littera O & P till hopa, äre 5 1/2 tunnor
            O. Tegarna höra till skattegården.
            P. Teegarna höra till frälßegården.
F          äre teegarna som och äre noterade littera O & P och liggia vti Eneby
            gärdet, vtsäde tillhoopa                                                   5 1/2 tunnor
            O. Teegarna höra till skattegården.
            P. Teegarna höra till frälßegården.
G.        Hård wallß eng med någott skog ibland, godh, höö          150 laß      hörer till alle fem gårdarna
H.        Godh hårdwallß eng, höö, hörer till Dräfle alleena            52 laß        efter öre och ortug.
I.          Torp, hörer till Dräfle.
K.        Gärdett, vtsäde                                                               1 3/4 tunnor
L.         Gärdett, vtsäde                                                               1 1/8 tunnor
M.       Godh hårdwallß eng, hörer till Dräfle, höö                        4 laß
N.        Beetz haga, doger till åker och eng.

            Vhti enget H hafuer skattegården
            höö                                  16 laß
            2. Frälße gården hafuer    19 laß
            3. Frälßegård hafuer         17 laß

            Specialis Explicatio

1          gården, skattegården, århligt vtsäde    6 3/4 tunnor
            hemma i byn, förutan jorden                                        huilken är vti
1          gården, skatte, hafuer vti enget G                                både gärden noterat
            efter öre och ortug höö                      20 laß                littera O, O, och vtsååß 
2          gården, frälße, åhrligt vtsäde              10 tunnor          årligt på skattegårdens
            Vti enget G höö                                 34 laß               deel vti huart gärde  2 1/2 tunnor
3          gården, frälße, åhrligt vtsäde               9 3/4 tunnor      och så mykit på frälße gårdens  
            Vti enget G höö                                 32 laß               deel i hwart gärdet. 
            Elak muulbet. Skog alleenast till wede-
            brand, gärßell och stöör; timber,
            näfver och baste skog                              0
            Såg, miölquarn och swedieskog                0
            Gott fiske vti Räwellsta siön.
            Humblegårdar                                          0


            Notarum Explicatio

Q.        Österbyn i Dräfle, gårdar                2
            1                                                9 öre
            2                                                7 öre
R.        Gärdet, vtsäde                            21 tunnor
S.        Gärdet, vtsäde                            18 1/2 tunnor
            Engen fins fol. superiori2, noterat
            littera G, och räntar både
            gårdarna till hopa                        64 laß
T.         Beetz haga, doger till åker.
V.        Beetz haga, doger till åker.
            Elak muulbet. Skog allenast
            till gärßell, stöör och wede-
            brand.
            Timber, näfver, swedie och baste-
            skog                                0
            Såg och miölquarn           0
            Humblegård                     0
            Gott fiske vti Rafuelsta
            siöön.

            Specialis Explicatio

1          gården, åhrligt vtsäde   11 3/8 tunnor
2          gården, åhrligt vtsäde   8 3/8 tunnor
1          gården, höö                 36 laß
2          gården, höö                 28 laß


(Karttext:)

Leer mylla
Leer mylla
Billerstena möter.
Beez haga
Fräkenbotn.
Beetz haga.
Leer mylla
Hård wallß eng medh någott skog ibland, hörer till alle fem gårdarna.
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Räwellsta siön.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Beetz haga
Godh hårdwallß eng, hörer allenast till de tree gårdarna i Dräfle.
Ler mylla
Leer mylla
Scala ulnarum.

1 gårdar korrigerat från skattegårdar i ms
2 D.v.s. föregående