T7:96-97


(Rubrik:) Simptuna häradt.        Löffsta sochn.


            Notarum Explicatio

            Kongz bo, skatte gårdar      2
A.        Vthsadhee1 i det norra gierdet                     tunnland   7 3/8
B.        Vthsädhee i det södhra gierdet                    tunnland    9 1/4
                             Summa summarum                   tunnland   16 5/8
C.        Vthsädhee aff wreethen                              tunnland    2
                             Summa summarum                   tunnland   18 5/8
D.        Höö aff engien till                                        laß            30
E.         Höö aff engien till                                       laß            10
            Höö aff gierdeßlindherna till                        laß            6
                             Summa summarum                   laß            46

1          skatt gården skattar      5 öre, - penningar  
            Vthsädhee j gierdet     A  3 11/16 tunnor   
            Vthsädhee i gierdet     B  4 5/8 tunnor      } summa      9 5/16
            J wreethen                  C  1 tunna
            Höö alz på heela hemmanet till                                    23

2          skatte gården skattar    5 öresland
            Vthsädhee j gierdhet   A  3 11/16   
            Vthsadhee1 j gierdet    B  4 5/8                } summan     9 5/16
            J wreethen                  C  1
            Höö aff heela hemmanet till                         laß            23


            Möllnebo skattar             3 1/2 öresland, - penningar
AF.      Vthsädhee i det norre gierdet                      tunnland   7 1/4
G.        Vthsadhee1 j det södhra gierdet                  tunnland   7 3/4
Ø.        Ähn obrukat och jgen lagt åker                   tunnland   2 1/4       
                             Summan vppå brukat åkeren
                             allenast jnnehåller                      tunnland   15
H.        Höö aff en engies röningh till                                        30
I.          Höö aff en skoigh engh till                          laß            20
            Höö aff gierdeß linderna till                        laß             8
                             Summan höö  laß                                       58 laß


            Till desze bemälte gårdar finnes      VET EJ VILKA BYAR DETTA HÖR TILL
            skogh och mulbethee tillfyllest,
            fiskiee medhelmåttight i Wahnsiön,
            quarn hafwee dhee j Mölneboo allenast
            som gåår mäst åhr och dagh.  


            Notarum Explicatio

            By är skatte gårdar      2,
            skattar hwardera          5 öresland 
A.        Vthsädhee j det norre gierdet                      tunnland   20 1/4
B.        Vthsädhee j det östera gierdet                     tunnland   13
C.        Vthsädhee j det södhra gierdet                    tunnland   7 1/2
                             Summa summarum                   tunnland   40 3/4
D.        Höö aff en skoigh måßigh engh                                    30
E.         Höö aff en engh till                                      laß           30
            och lyder bemälte ängh till Södergården i By
            Höö aff gierdeslinderna till                           laß           10
                             Summan      höö                        laß            70

1          skattegården skattar      5 öresland
            Vthsadhee1 j gierdet    A  10 1/8
            Vthsädhee i gierdet      B  6 1/2              } summa        20 3/8
            Vthsädhee i gierdet      C  3 3/4
            Höö aff samma hemman till                         laß            50

2          skattegården skattar      5 öresland
            Vthsädhee i gierdet      A  10 1/8
            Vthsadhee1 j gierdet    B  6 1/2              } summa        20 3/8
            J wreethen                  C  3 3/4
            Höö aff heela hemmanet till                                          20

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee till nödtörften, fiskiee
            medhelmåttigt i Wahnsiön.


(Karttext:)

Wansiön lacus
Här möther By egor
Leer mylla
Moo jordh
Kongzboo
Wansiöö engen
Moo jordh
By
Lindh
Moojordh
Moo jordh.
Miölquarn
Mölhneboo
Röninghen
Qwarntorpet
Wansiön lacus
Denne engen lyder till Södergården vthj By
Här möther Kongzboo egor
Booland, lyder till Söder gården vthj By
Booland till Norre gården vthj By
Engh, lyder till Kongzboo.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Westmanland, Simtuna härad och Löfsta by, upprättad år 1652 af Johan Åkeson.
By afritas till lördagen den 4 juli 1855.

1 D.v.s. Utsäde