T7:Register


(Rubrik:) Simtuna heradt.


Frösthult sochn                                                    
jnnehåller efterskrefne byar.

Långetybbele                                                                            9
Skenesta                                                                                  10, 11
Mälby                                                                                      12
Mått by                                                                                    13
Eng till Måttby, äng till Mälby2, åker och enges teegar till präste-             
gården, enges och åker teegar till Skenesta                                 14
Brunby                                                                                      16
Gästre by, åhrligen till prästegården                                            19


Simtuna sochn                                                    
jnnehåller efterskrefne byar.

Wad sunnan åhn                                                                        21
Siggesta                                                                                    22
Biörk                                                                                        23
Öster wad                                                                                 24
Wäster wad                                                                              25
Finsta. Torpet Wretmyran                                                          26
Stångeby                                                                                   27
Staaff                                                                                        28
Wänögla                                                                                   29
Lille Bortompta                                                                         30
Wånga                                                                                      31
Rååby                                                                                       32
Saleforß                                                                                    33
Eng till Wändersta och Jßby                                                       34
Store Göllia                                                                               35
Marstallen till Gästre, Jßby och till prä-
stens gård i Gästreby af Frösthult socken                                    36
Eng till Alebech                                                                          37
Prästebyn och Heedeby, Tuna                                                    38
Forßby. Äng till Ulleråker, utjord till Skänstad i Torstuna socken 39
Ändersta                                                                                    40
Mällersta                                                                                    41
Siöbo                                                                                         42
Skarpebo och Skarpebo torpet                                                   43
Skinnarbo och Storebo                                                               44
Skenesta                                                i Thorstuna socken        45
Store Bortompta                                                                         46
Karleby                                                                                      47
Alebech                                                                                      48
Wändersta                                                                                  49
Berga                                                                                          50
Vlleråker                                                                                     51
Kooby                                                                                        52
Gribby ägor till Jssby                                                                   53
Harfuesta                                                                                    54
Marby                                                                                        55
Jßby                                                                                           56


Altuna sochn                                                    
jnnehåller efterfölliande byar.

Fastebo                                                                                      61
Altuna by                                                                                    62, 63
Mälby                                                                                         64
Tällnebo                                                                                      65
Frößlunda                                                                                    66, 67
Säwa                                                                                           68
Wiggelßbo                                                                                   69
Billerstena                                                                                    70
Sewasta                                                                                       71, 72
Brunby och Haßle by                                                                    73, 74
Högzberga                                                                                    75, 76
Fnysinge                                                                                       77
Biörßbo och Claaßbo                                                                   78
Dräfle med torpet                                                                         79


Löfsta sochn                                                   
jnnehåller efterskrefne byar.

Söder Hoorßbech                                                                        81
Nörr Hoorßbech                                                                          82
Måålbo, Torebo och Jungfrubo                                                     83 
Hwijßbo                                                                                       84
Åål och Söderby                                                                          85
Nörr Åßebo                                                                                 87
Sneden                                                                                         88
Lundbo eng till Vivastebo                                                              89
Röklinge                                                                                       90
Hårßa                                                                                           91
Harfuesta                                                                                      92
Heedeby                                                                                       93
Söder Starforß och Vlebo                                                             94
Nörr Starforß och eng till Söder Starforß                                       95
Konugzbo och Möllnbo                                                                 96
By                                                                                                 97
Noolsiö                                                                                         98
Borgen                                                                                          99
Gåålsiö och Wansiö                                                                      100
Nolan myra och Mårteßbo                                                            101
Öfuer Sewane                                                                               102
Yter Sewane                                                                                 103
Wiggelßbo                                                                                    104
Staffanßbo                                                                                    105
Arnbo                                                                                           106
Bröskebo och Faßmannebo                                                           107
Siggebo                                                                                         108
Orfuenbo                                                                                       109
Löfsta prästegård                                                                           110
Litterßbo och Tufvebo3                                                                  111
Säterßbo                                                                                       112
Horßebo och Eskillß torp                                                               113

Reviderat den 21 <..>4   1701


Enåker sochn                                                   
jnnehåller efterskrefne byar.

Rögning till Jogansbo i Sala socken, Öfuer Tiurbo härad                115
Åker och eng till Fallebo i Sala sochn
och Öfuer Tiurebo heradt, såßom och
Kyllinge qwarn och eng till Kyllinge by i
Nörrby sochn                                                                                115  
Claaßbo och Påålßbo                                                                    116
Olßbo                                                                                            117
Österbo och torpet Wråå                                                               118
Jönåkers by                                                                                   119
Land berga                                                                                    120
Högz berga och Jngebo                                                                  121
Lunden                                                                                          122
Enåkerß prästegård och kyrkia                                                       123
Söder Ekedaal                                                                               124
Nörr Ekedaal                                                                                 126
Römåßa            Ängar till Kroksbo, Prästgården, Högsberga,
                                 Jngebo och En åker
                                                   127
Krokzbo                                                                                        128
Rosen daal och Nyckellßbo                                                            129
Engiar till Jngebo, Landberga, Eke-
daal, Enåkerß by och Prästegården                                                 130
Lund


Nörrby sochn                                                   
jnnehåller efterskrefne byar.

Nörrby byn med 2 torp                                                                  133
Nörrby prästegård och Söderby                                                     134
Kumbla med 2 torp som kallaß Dijkarbo                                        135, 136
Öijia                                                                                               137
Påålßbo                                                                                          138
Söder bech och een crone eng                                                        139, 140
Gamsebo                                                                                        141
Sweep nääß och engar till Nörrby byn                                             142
Torßebo                                                                                         143
Orrebo                                                                                           144
Warmsättra, äng till Kasperbo i Tärna socken                                 145   HAR JAG EL. LANTMÄTAREN LÄST FEL?
Storberbo                                                                                       146
Häresta                                                                                           147
Marit bo och Skäggebo, äng till Jsätra                                              148
Gunnarßbo                                                                                      149
Bolandet                                                                                         150
Söder Kärrebech                                                                            151
Nörr Kärrebech                                                                              152
Jsätra och Boda                                                                              153
Fallet, et torp på Jsätra egor                                                            154
Jngebo med Torpet                                                                         155
Nörr bech                                                                                       156
Ölesta                                                                                             157
Kyllinge                                                                                           158
Swartbech                                                                                       159, 160
<E>llianß bo5                                                                                  161
<S>korkebo                                                                                   162                                                                                            
1 Sidorna ges här i omvänd ordning för nummerordningens skull. I jordeboken kommer socknarna Enåker och Nörrby på första sidan.
2 Denna anmärkning med annat bläck, troligen annan hand; även på andra ställen nedan förekommer annan hand/andra händer, vilket härefter inte noteras.
3 Fel för Tuhrebo.
4 Här skada i papperet.
5 Detta och nedanstående bynamn ej fullt läsligt p.g.a. skada i papperet.