T9:1


(Rubrik:)


Kongz öörs lähn Akerbo härad – Skiaffuij sochen            och Biöörnes boda


       Notarum Explicatio

                                                                                                                     Tunneland      Laß:
1...  Biörnes boda Gabriel Claßon pröffves skiäligt j anledning
       aff fölliande callculation att förbliffva nähr dät, till deß
       rätta culltur kommer __ 2: __ öhrlandh. och 1/4 mantal.
A:   Vth säde till hvardera åhret sandh jordh                                                         1 1/8
B... Obruket eller ödes åker till hvardera åhret att optagas                                    1 5/8
C... Höö aff deße ängar                                                                                                           8
D... Dito måß höö som anbärgas weed stranden aff Wahl
       Måßen och Stora Måßen                                                                                                20
       Noch aff giärdes lindorne                                                                                                  2
       Observeras att denne åffvanbenämnte Gabriel Calßon opwiste ett
       fastebreff aff dato den 31 maij 1676, som oachtat att dätta
       enn crone allmänning ähr, lick wähl honom på barn
       och efter kommande erffvinger, jorden hörig till Biörnas
       boda, till dömer där doch kiöpebreffwet allenast för mähler
       den rätt som wederböhrenden waret befogat till i benämnte tårp
2...  Dito Biörnäs boda som kallas Carmdal Anders Oloffßon benämbd con-
       sidereras lyda som Numero 1: för 2 öresland, och 1/8 mantal
E...  Vth säde till hvardere åhret                                                                           1 1/8
F...  Op röyt mark till åkerlandh, hvardera åhret at bruka                                      1 3/8
D... Höö aff Stoormåßan ungefer                                                                                           20
       Dito aff giärdes slåttor och lindor                                                                                     10

(Karttext:)

Fällsbroo sockn- och Finåckers byn ägor å denne sijdan

Waahl knog rööret
Stora måß rööret
Werppebärgz rööret

wijse
Lilla-röößet
omkull
Måßemo rööret
demolerat

Waahl måßan
Stoor måßan
Gångstijgen tårpen emellan

NB 4 öreßland och 1/2 mantal
Scala ullnarum
K. 10.1


1 Tillfogat i senare tid.