T9:2


(Rubrik:)


Skiäffuij sochen – och tårppet Klåckare kijhlen


       Notarum Explicatio

                                                                                                   Tunneland      Laß:
1...  Infantorij tårpet Klåckere kihlen beläget
       weed öst:södra ändan på Skiäwij båhlbyes ägor
       ungefeer en fierdingz wägh ifrån benämpte båhlby. Be-
       pröffvas j anledning aff ängens duchtigheet
       2 1/3 öresland och 1/4 mantal. 1-att förblijffva-1
A    Vthsäde det eene åhret swartmylla                                              2 1/8
B    Vth säde det andra åhret beblandat lerjord                                  2
C..  Höö aff wreeteslåttorne hård wall                                                                   10
D..  Dito aff Stoor ängen småstar                                                                          40
NB  Dätta tårp haar sitt fundament dähr aff, att
       gamble åboerne vtij Skiäffwij, försållt ängen D
       föör 3: skieppund stångjärn till åboen där sam-
       mestädes, som fastebreffvet de Anno 1649
       den 25 may. 1-wijdare indigiterar-1

(Karttext:)

Skiäffwij kiärr och ängemark
Biörnäs ägor tangera
Tuna ägor på denne sijdan
Wägen till kiörkian

4 öresland och 1/4 mantal

2. pl.


1-1 Förefaller tillfogat med ljusare bläck.