T9:3


(Rubrik:)


Skiädewij sochen och skatte tårppet Leermansbooda


                        Notarum Explicatio.

                                                                                                   Tunneland      Laß:
1     Dätta Leermans boda tårp /: som vnder förpant-
       ning hörrer :/ ähr fuller något ringa till lägenheet
       och willkoren så utij åker som äng, män emedan
       dät enn fierdingz wäg i från båhlbyn Allf-
       westa ähr beläget. och ännu föör tros benämnte tårp
       bättre kunna excoleras, ty förr än åboen will
       låta tårpet rasera, han 2 öreslands och 1/4 mantals
       skatt vndergår, med hooß föllgd vnderdånig
       tillförsicht att i anledning aff ägornes ring-
       heet, med lindrig skatt och ränta hungnat
       bliffva
A    Opbrukat åker till hvardera åhret svartmylla                                  1 7/8
B    Dito reen åkermark att optaga hvart åhr                                           1/2
       Höö som anbärgas in utij wreterne B                                                            20

(Karttext:)

Squallte quarn

2 öreßland och 1/4 mantal

Scala ullnarum

K. 10.1


1 Tillfogat i senare tid.