T9:4


(Rubrik:)


Kongz öhrs lähn, Åkerboo härad, Skiädewij sochen    Skatte tårpen Oijer1 och Röomåsbooda2 som nu kalles Täckten


                        Notarum Explicatio:

                                                                                                   Tunneland      Lass:
1..   Ähr gården Tächten
2     Ängen Röömåßboda hvarest3 föör dätta ett
       torp stått, män nu aff hyst, och ängen
       anbärges vnder Tächten
3     Ähr ängen Oijar4 därest och ett tårp skolat
       stått, som nu jämbwähl demolerat, och som
       berördt ägorne till Tächten brukas
A: B: C: Opbrukat åker till hwardera
       åhret, utij deße 3ne littererade giärden
       aff [bl]blandat leerjord                                                                8 1/2
D:    Dito obrukat eller ödelagd åker till hvar-
       dera åhret att optaga                                                                  1 6/8
       Höö anbärgas aff ängen Röömåßboda Numero 2,
       och Oijar4 Numero 3 jämbwähl ängen E och weed
       stranden aff Stooora Roomåßan2 F sampt
       alle giärdes lindorne, till sammans åhrligen                                                       60
       Och såßom ännu föör vthan redees op nämbde
       willkoren, flere gode requisiter herunder
       finnes, såßom 1o: Zärdeles affrößa der skoogh
       ifrån åth skillige odelbyar. Kiöpt 2o: Gått fiske
       vthij Åndern Lacus, ty kunde de deputerade
       eij annorledes än deße lägenheter föör
       1 mantal.5 och 8 öreßland considerera, och gården
       Trächten hädan effter beräckna, så frambt
       elliest icke någon zärdeles bärgz- eller brukz
       frijheet där å kan produceras.

(Karttext:)

Röö Måßan
Linda
Hästehaga
Åndern Lacus
Skinskattebergz hädadh å denne sijdan
8 öreßland och 1 mantal
Nårrhammaren
Scala ullnarum
2 Riksdaler6


1 Möjligen fel för Öijer.
2 Troligen fel för Röö-.
3 Något osäkert v; troligen rättat från felskrivning.
4 Möjligen fel för Öijar.
5 Tecknet i ordets slut ser snarare ut som en generalisförkortning än ett l, och följs alltså av en punkt, men något ord *mantalsland el. dyl. har inte kunnat påträffas.
6 Nederst på bladet. Osäker läsning.