T9:5


(Rubrik:)


Skiädewij sochen och skatte toppet1 Tryckiarsbooda


                        Notarum Explicatio.

                                                                                                       Tunneland      Lass:
1     Tårpet Tryckiarsboda hvar å bärgemästaren
       wählbetrodde Petter Swedbarg2 ett fastebreeff
       dat: Biörskogh ting den 24 September 1680, pro-
       ducerade med innehålld att dätta benämbde tårp
       skatte arffjord ähr
A:    Vth säde till hvardera åhret                                                                25/32
B:    Måß höö aff där under höörande ängiar                                                            30
       Doch ehuru åckeren något ringa synes, ähr
       lijck wähl här under tämmeligen good och zärde-
       les aff wittrader skoog som mehrendels till-
       biuder wederböhrande jordägere hans bärge-
       mäst??    Vth skyllder aff åffvenbenämpte tårp till
       Konglig Mayestz och Cronan föör 2 öresland och 1/4 mantal
       att prestera; doch williandes han sig reser-
       verat haffwa lag??? att söckia och under nog
       besagde Tryckiars boda igen återwinna
       Fintorpetz ägor som dähr-under aff forna
       tijder skolat höört

(Karttext:)

2 öreßland och 1/4 mantal
Tryckiarn Lacus
Scala ullnarum


1 Fel för torpet eller torppet. Möjligen ska strecket över p:na uppfattas som ett slags förkortat r infört som rättelse.
2 Troligen fel för -bärg.