T9:6


(Rubrik:)


Skiädewij sochen och skatte torppet Brattfors


                    Notarum Explicatio.

                                                                                                       <Tunneland>    <Lass:>
1     Cavallerij tårpet Brattfors
A:    Vth säde till hvardera åhret                                                               2 1/16
       Grofft måßhoo1 aff alle slåttorne som
       finnas littererade med B:                                                                                         40
       Och ändoch till dätta benämbde tårp jämb<->
       wähl zärdeles affrößader skoog finnes
       som kunde gijffva någon effter tancka
       dät samma till högre skatt att beläggia;
       män då man öffverwäger deen olägen-
       heet och hinder dee många stora bärg
       och klippor som dähr städes belägne, för-
       orsacka, j ty att skogen som sigh böör ike
       låter sigh behörigen maturera, då lemb-
       nar man sigh i dät slut att dätta åff-
       wannämbde tårp effter 2 1/3 öresland eij högre
       kan belägias än till 1/4 mantal.

(Karttext:)

2 1/3 öreßland och 1/4 mantal


1 Fel för -höö.