T9:7


(Rubrik:)


Odenßwij sochen och skatte torppet Biorsboda1


                  Notarum Explicatio

                                                                                                   Tunneland      Laß:
1     Tårpet Biörsboda haar sitt fundament och
       vhrsprung aff odelbyn Läärsättra2
A:    Vth säde till hvardera åhret leermylla                                           3 1/16
B:    Höö aff denne ängen småstarr kan med möö-
       da fåås och åhrligen anbärgas all den stund den3 mächta
       skarp ähr                                                                                                      20
       Och såßom nämbden nooga wiste att berätta
       däth utij Lundbo siöön intett något synner-
       ligit fijske är, och flere requisiter dähr un-
       der eij finnes, ty j anledning aff åffvannämb-
       de allena åcker- och ängens quantiteet och
       qualiteet pröffvades dätta icke högre förbliff-
       va kunna än 2 1/2 öreßland och 1/4 mantahl.

(Karttext:)

Lundby Siöön
Ällsnabs Udden
2 1/2 öreßland och 1/4 mantal
Scala


1 Fel för Biörs-. i är rättat från ö.
2 Troligen identiskt med Lersäter norr om Lundbysjön i Köpings kommun.
3 Över raden med införingstecken.