T9:8


(Rubrik:)


Odensvij sochen och skatte torppet Gunnarsbowallen


                  Notarum Explicatio.

                                                                                                   Tunneland      Lass:
1     Dätta tårppet Gunnarsbowallen finnes
       wahra opkrächtat och beläget å odelbyens
       1-Nårre Slyta-1 ägor2
A:    Vth säde till hvardera åhret leerjord                                            2 5/8
       Höö aff ängarne B: C: D: E och F:                                                                 40
       Kunnandes fuller i anledning aff redans
       opnämbde ägors willkor??? dätta tårp icke
       högre considereras än föör 1/4 mantal män då
       dät lilla nampn giffne skogz tårpet /
       om hvillket tydeligere tahles utij den
       till hans nåde högvählbårne herr landz-
       höffdingen öffverställte deductionen,
       kommer häär till, kan sedan åboen
       häär å wähl till konglig Mayesttz och Cronan
       föör 3 öresland och 1/3 mantal.2 skyllda

(Karttext:)

Linda
3 öreßland och 1/3 mantal


1-1 Kan också läsas Nårre Slijta, men är troligen identiskt med den nutida bebyggelsen Norra Slyta / Norrslyta.
2 Därefter, och genom införingstecken med fortsättning under Explicatio, har därefter antecknats "allenast till en deel dett öfrige af allmenningen ??d? GeneralDirecteuren Johan Franskällds ransaknings protocoll af åhr 1695 om all menningar i Kungzöhrs län".
3 Tecknet i ordets slut ser snarare ut som en generalisförkortning än ett l, och följs alltså av en punkt, men något ord *mantalsland el. dyl. har inte kunnat påträffas.