T9:11


(Rubrik:)


Kongzöörs lähn, Åkerboo härad, Odenßwij sochen    och crone tårppen Sämbskarbooda.


                                          Notarum Explicatio.

                                                                                                                                                       Tunneland      Laß:
Numero 1: Och 2 Cronetårpen Sämbskarebooda, hvillka oppå Konglig Mayesttz och Cronones
                  allmäning finnas opkrächtade, och bepröffvade att i anledning så aff
                  under stånnde deras vthräcknade åckergiärden och ängiar, som och elliest
                  aff den skogz parck dem till slagne och här effter specificeras, föör 1/2 hem-
                  man, eller hvar sitt 1/4 mantahl.1 att kunna prestera räntor fööre
A:               Vth säde vnder bätte tårpen aff moo och svart mylla hvart åhr att brucka                               4 1/2
B:               Dito höö aff ängar, rödningar, och giärdes lindor i ondt och gått                                                              40
                  Första begynnelßen till skoge dehlningen2 företages weed Numero 3 som ähr 1600
                  allnar ifrån rööret åffvan Sämbskarbo gångstig, gåendes dähr med till
                  Numero 4 weedh Måß wijken, hvar emellan nödigt pröffves någre wijßere
                  eller lede stenar att op reßas. Förbliffvandes alltså Konglig Mayestättz
                  och Cronones ännu behålldne allmänningz parck å denne östra
                  män Sämbskare bodas till delte skogz lådt på wästra sijdan

(Karttext:)

Miöwijks rööret
Miöö wijken
Måß wijken
NB 4
Wågsiö öön
Bastkiärrs udden
Wååg siöön
Swahls kiärn
Liten omskolat steen
Wijse
Wååg siöö bärget
Lijtet röör wijse
Äng-måßan

Snäffringz häradh mööter

Heela denne crone allmänning beståår aff temmeligh goodh och
behållen tijmber- och kåhl skoogh

Höög måßan
Högmåß rööret ligger kull
Blixbo ängh
Röör åfwan Sämskarbo gångstijgen
Blixboo ägor å denne sijdan
NB 3
Grytbärgz rööret
Omkull liggiande wijse

4 öreßland och 1/2 mantal

Scala ullnarum

3-K: 10.    K: 10.-3


1 Tecknet i ordets slut ser snarare ut som en generalisförkortning än ett l, och följs alltså av en punkt, men något ord *mantalsland el. dyl. har inte kunnat påträffas.
2 Något otydligt ordslut; en förefaller rättat från felskrivning.
3-3 Längst ner till höger resp. vänster på uppslagets två sidor, tillfogat i senare tid.