T9:12


(Rubrik:)


Malma sochen och skatte torppet Jäxboda


                      Notarum Explicatio.

                                                                                                   Tunneland      Laß:
1     Skatte tårpet Jäx boda som på hemmanet Gißlare-
       bodas ägor, een fierdingz wäg ifrån odelbyn ähr be-
       läget, böör skiäligt föörbliffva i regard aff ägornes
       duchtigheet och nedanstånnde dähr å rätt fattade
       vth räckning, 3 öreßland och 1/3 mantahl.
A:    Vth säde till hvardera åhret beblandat sandmylla                           3 1/8
B     Höö aff deße ängar B: och C hårdwall och småstårr1                                    40

(Karttext:)

Heedh sochn
Broo sochn och Ersboo ägor å denne sijdan
Linda
Linda
Linda
Gißlarby äng mööter
Landz wägen ffrån Kiöping till Nårr- och Söder Bäckie
3 öreßland och 1/3 mantal


1 Troligen fel för -starr.