T9:13


(Rubrik:)


Malma sochen och skatte torppen Gißlarboda


                      Specialis Explicatio.

                                                                                                   <Tunneland>      <Laß:>
1     Ähr skatte tårpet Gißlarboda som Erik
       Anderßon åboor
2     Ähr skatte tårpet Gißlarboda som Oluff
       Jacobs änkia åboor, bägge på odelbyn
       Kåhlsva ägor, een fierdingz wägh dähr
       ifrån weed änden belägne
3     Ähr squallte quarn vnder Numero 1:
4     Dito quarn till tårpet Numero 2:
A:    Vth säde till Numero 1 hvart åhr elack moo och
       swart mylla                                                                                    5 5/6
       Höö aff wreete slåttorne, emedan ingen
       annan äng där under finnes                                                                                    6
B:    Vthsäde till Numero 2 af samma qualiteet                                      1 1/2
       Höö aff wrete lindorne                                                                                        10
       Såßom deße torpz åboor fuller synas
       någon quantitet åcker inne haffva,
       så ähr här lickvähl att observera, dät in-
       gen äng eller andre appertinentier1 dähr
       under finnas, åckeren och deß vthom
       aff elack natur, därfööre dee weed skatt-
       läggningen eij föör högre än 1/2 mantal och 4 ör<e>ßland
       tillhoopa, considereras kunde.

(Karttext:)

Gisslarboo ägor å denne sijdan
Hammarsmed-ia
Heed sochn
Linda
Linda
Linda
Kåhlswa ägor tangera
4 öreßland och 1/2 mantal
allnar
Scala


1 Se SAOB A 65 ADPERTINENS, "tillbehör; underlydande lägenhet l. egolott l. område".