T9:14


(Rubrik:)


GEOMETRISCH DELINIATION
                        öffver
Crono eeller rustningz hemmanen Wreeta j Kongz ohrs1
lähn Kiöping. S: belä<g>ne hvars rätta quantiteet och quali-
teet i lydigt föllie aff så wähl sidst hålldne konglig commis-
sions som på fölliande hans nådes högwällbåhrne herr landz
höffdinges ordres tillicka meedh Iörle vthjorden som
rustningz hållarne i benämpte Wreeta medh jörleboarne
tvijsta om rätteligen affattat och delinierat wara In
September Anno 1680 attesterar


                      Notarum Explicatio

                                                                                                   <Tunneland>      <Laß:>
A    Vth säde dät ena åhret j södra giärdet till både gärderne               11 2/8
B    Wreeten till samma åhr                                                                  2 3/32
C    Vth säde dät andra åhret till byn vthij wästra giärdet                     12 1/2
D    Vthsäde aff qvarn wreten som aff svin marken op ta-
       ges till samma åhr                                                                            13/16
E    Noch opbrukat hafver land till samma åhr                                       1
F    Höö till både gårdarne aff Lill ängen hvars area
       fuller 13 tunneland ähr, men allden stund hoon mächta
       tooffvig och aff hvijt måßbåtten består ty kan allenast
       nähr med delmåttig gräs waxt2 3-ähr fåås-3                                                             15
       Noch aff ängen G: som jämbwähl skarp och tofvigd ähr
       till både gårdarne                                                                                                 16
       Dito giärdehöö till byn                                                                                            4
       K: och L: Ähr vthjorden som kallas Jörle, K: ähr ängen
       som heel släät och bärande ähr och L: acker4 marken, hvars
       area ähr till sammens 18 tunneland hvillken park
       fornämbligast haar nödsackat rustningz hållarne utij
       Wreeta hööga öffver hetens allernådigste aßistence at
       söckia, och denne wägen gåå, effter-
       som deß rustningz hemmanan ähro
       mächta svaga och ringa seedan par-
       ken benämbd Jorle5, som föör me-
       nas dädan kommen och ty föör
       människio öögon eij annars
       skiönias kan

(Karttext:)

Frostadh
Giörle
Frostadh ägor möta
Giörle ägor å denne sijdan
Hageby
Hageby ägor taga wijdh

Ödelagt haffwerland
Häste haga
Leermylla
Linda
Leer-mylla
Wägen till Kiöping
Leer-jordh
Ödelagt haffwerland
Koo-haga

Scala ullnarum


1 Fel för öhrs.
2 Troligen fel för wäxt.
3-3 Troligen med betydelsen 'fås'; jfr SAOB E 707 ERFÅ.
4 Troligen fel för åcker.
5 Troligen fel för Jörle.