T9:16


(Rubrik:)
1

        af
Wässmanneland.
Åkerbo härad och
Odenswij sochn
   detta arck
.


(Notarum explicatio:)

    Tängesta   2 skattegårdar hwartera
    12 öreß land.
Vhsäde det ena åhret        16.
Det andra åhret                10 1/2.
Obrukat åker fem tunner2.
Eng till   60 laß, hårdwals höö.
Skog och mulebethe till nödtorfften.

Sotheboo 1 chronetorp
Vhsäde   1 tunne bådhe
        åkren

Bodha   1 cronetorp 4 ör<es> land.
Vhsäde det ena åhret 6 tunner.
Det andra åhret         5 tunner.
Eng till 12 laß.
Skog och mulebet till nödtorfften.

(Karttext:)

Engh till Tenge-sta.
Boda.
Boda eng.
Sotebo eng

Engh
Engh.
Lind.
Lindh
Moo-jord
Swart-myla
Tängesta
Swart-myla
Lind.
Lind

Författad 1681 – af Jonas Carlsten3
Boda ägor4
K 10.5


1 Med annan hand än övrig text.
2 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
3 Tillfogat längst upp till höger i senare tid.
4 Tillfogat under kartbilden, mellan A. och B., i senare tid.
5 Tillfogat längst ner på bladet i senare tid.