T9:36


(Rubriker:)1

Julpa byyh2 i Wäßmanneland
belägen
3 4-i Skulltuna
eller Romfartuna sochn
-4

    Jullpa gård eller byy
            uti
    Wässmanneland,
       Norrbo härad
            och
Skulltuna eller Romfartuna
           sochn.

    Concept öfwer
Jullpa by eller gård
          uti
    Wässmanneland,
  Norrbo härad och,
Skulltuna eller Romfartuna
        sochn.(Notarum explicatio:)

                                              Erik Swen son åbör
Nor Julpa hafwer5 hemman twenne, then wester gårdhen aff
5 öres landh vtjordh till6        och är skatte
jordh och haffwer sin retta gårdztompt österst i byn men
sennare bygdt på sin åkeriordh östan till Wth sädhe alle
åhr ???n sedhesjordh7    tunnland och haffwreiordh7    tunnland
mellan gårdhen Erik Ionson kroniordh nu frelse vndher
hegerwaldh haffwer 4 1/2 / öresland till vth sädhe alle åhr
        haffwreiordh        .
Mas Andherson åbor dhen westra gårdhen cronh??? frelse
förtijdhen vndher hegerwaldh aff 4 1/2 öresland vthsädhe alle
åhr8        . Haffwreiordh9      .      Åkeriordhen gement
öffwer alt stark leermylla temblig godh iordh äfra och
twenne ängiar till hemmanen lydiga then norre
engien nedhan för byn som störst är befinnes iblandh
bådhe ändh och godh så till seiandhes meddelmåttig till widd10
        tunnland Öster engien och meddelmåttig engh till widd10
        tunnland Een slåtterhaga som grannarna liggia vti teegh
        skiffte medh hwar andra vti belegen aldra westerst
        aff egorna nermast Berga engh till widd7    tunnland
        kan bekommas i meddelmåttig åhrs wext7    las
        öffwer alt skogh till mulbeet11 hoff om klöff
        på ?ädh?? ????? vthmark till widherkenslo12
        heffdhar Södher Iulpa åhrligen trenne engteega
        wti Neriulpa stora engh som aff vrminnes them
        emellan lagdt är


(Karttext:)

K 10.13
Böle egor på dhenne sijdhan
Berga ego på denne sijdhan
Skeduga eegor på denne sijdan
Her möther Nackby eegor
Her möta Gillberga egor
Her möth<er> Åke<->stadh egor
Lijstadh eegor på dhenne sijdhan
Her mötha Frößwij egor på dhenne sijdhan
14-1900 alnar til ett 5stena röör öster om Jullpa,
på landhwägen Julpa V uth V.N.V. löper
giördsgården som skilljer N Julpa från
S Jullpa.-14
Alnar
15-875 dubelt-15

Grofft stargräß fräken blandat
Grofft gräß
Måß waldh16
Hårdh waldh
Star gräß
Hårdh wald
S Iulpa egor på denne sijdhan
Torp kommer till
17-S Iu<lpa>-17
S Julpa sätheerij
Skogh18 in vm råå och röör.
röghning vndher S Iulpa


1 På baksidan av denna undantagsvis bevarade konceptkarta.
2 Otydligt och något osäkert, ändrat från (början av) annat ord.
3 en ändrat, möjligen från et.
4-4 Av samma (yngre) hand som övriga rubriker.
5 Över raden, något svårläst och osäkert.
6 Därefter har ett tomt utrymme lämnats, följt av ett struket "och haffwer".
7 Därefter har ett tomt utrymme lämnats.
8 Därefter har ett tomt utrymme lämnats, med en punkt i slutet.
9 Därefter har ett tomt utrymme lämnats, med en punkt i mitten.
10 Därefter har ett tomt utrymme lämnats på nästa rad, vilket verkar ha orsakat förskjutningen av vänstermarginalen.
11 En stapel för mycket i u.
12 Dvs. vederkänsla 'erkänsla, avgift'.
13 Högt upp på sidan, tillagt i senare tid.
14-14 På andra ledden (uppifrån och ner) till höger om föregående rad.
15-15 Långt upp till höger på kartdelen, under ett annat tal följt av ett till stor del bortnött ord.
16 Strax öster om den nu utdikade Frövisjön.
17-17 Vid mittvecket. Troligen samhörigt med föregående rad vid en torpmarkering lite längre norrut.
18 Ordets början är en gissning, då den är dold i mittvecket.