T9:39


(Rubrik:)

Calculation Delin : vppå Frötuna
ägor vtij åker och engh skogh och
fiske – effter wälborne herrars Rikz
Rådz befallningh.


(Notarum explicatio:)

Sub littera    A.    20. tunnor
Sub littera    B.    25. tunnor
Sub littera    C.     3. tunnor Örr och sand-iordh.
Sub littera    D.     5. tunnor
Sub littera    E. Mårten wägwisares
       engier och holma höö till 20. laß.
Sub littera    F.  Sanck engh höö till 100 laß.
Sub littera    G. Betes hage.
Sub littera    H. Betes hage.
Sub littera    K. Kalfhage.
Sub littera    L. Hage höö till 6. laß.
Skogen ähr intet råå eller röö lagdh
wtan klöf och klöf som ???den
wittnar. Jntet fiskie, godh fånge-
skogh
, godt mulebete.


(Karttext:)

Ψ  Frötuna hambar
.
ω  Wägwisarens hambar
2 1/4 alna högt fall.

Crono quarn
Ligger på Oppoga egor.
V Crono quarn 1 1/4 alna fall
Frötuna broo.
Här gränsa Oppoga egor
Hiit gränsa Korwijkz egeer

NB Frötuna hambar som nu ny opbygges
Frötuna engh.
Hiit gränsa Orrekijlens eger.

Här ähr et godt fall tiän ligit till hambar eller quarn. – 2 alnar.
Nor Wäster Öster Söder