T9:37


(Karttext:)

Kopper bergz lähn och Folkierna sochn
Skieggie<->näßet.
Stenig mark
Granskoug
Stora Kopperbägz lähn
Folekierna sochn
Här try?? lan?
Öijsteen.

G???röret
Kiärr
Slog0 ibland
Bremåßoröret
Gammal swedh.
Engh
Hyttmåßan.
Gran- och furuskough
Stenigh mark
Wansiötorp till Folkierna sochn
Wansiö Torp.
Wäster wijken
Skieggienääß röör
Stenig mark
Engh kod
1-??enigt ???än-1
Grubbo Wik2
Österwijken
Hagha
Bsk:
Åker
Hårdwall
Röse åhr tal 1665 på skrifwit
Små biörk och granskog
Slåttwall
Lyder till Grutbo torpet i Folckierna
Betzmark
3-Wreta 140 ?   Smedz<->bo 70   Bro 140   192 1/2 Dito 192 Biörsbo-3
Grubbo eng
Stie?-mäst nedh sänckan her.
Trång skoug ???
Näset
4-Kallas Öijmåßan-4

Biärßbo5
Granskoug
Mr Nills.5
Suurskogh
Kiärr

7-Bro 2-7
Kohlningar iblandh
qwarn
mäst hårdwalz ängh, små starr iblandh.
Måßa.

8-Smedz bo-8
Små tall och berg ibland

8-Wrete boo-8
Små biörk skough
Betesmark.
Haga med tiock biörkskough Hård wall
Gulbotorp
?ädhesgierdet

9-Per Ander<ßon>-9
Kiärr
Åkergierde
Erich Hinderßons engh.
Sandbacka med några tallar odugligit
Lars Olßonß engh
Betes mark.
Små skoug
Åkergierde Små lindar ibland
Trädheß giärdet
Wästerby engh
??r?? Röösberget

8-Matz Perßon 1200-8
Engh
Åker
??ch Hinderßons torp.
Skualtqwarn
Biörcksckough
Skough
Måßa föga gräß-wäxt
Larß Olßons torp.
Hagha.
Haga med små biörkskog
Stutz siön
Olof Anderßons engh. ?.
Bymålrötet10
Engmark
???dh Melbys

8-Johan Johanßon 1400-8
<Ha>ns Jöranson Smetzboo
Qwarn
Per Jonßons torp
Olof Anderßons torp
Stubbhuggit
Stubbhuggit
Stor gran11 skogh
36-Skiön mark till engz rödning-36

8-På denne sijdan möther Klingboo skoug och mark-8

12-Anders Knuthßon – 900-12
Roothuggit
Godh gräßwäxt hårdwall.
Stack
Bymwre

Klingboernaß engh mästedelen hårdwall.
Marthen Olerßon
Bysiön
Hård wall
Norr
gammal swedh
??? ?oglningbärget ???fr? Sko??

12-Anders Danielßon 1400-12
Sommarbod13
1669 åhrß vthsädhe.
Lilla Matzboo lyder till B??gz tingz lagh.
J sädhe 1669
Trädhe
Trädhe
?tanbech eller Båtheboo
Ladha
engh
Mestedelen kiärr, och måßer, gran- och biörckskogh ibland
Godt muhlbethe

Knutz ladha i Matzboo.
Små starr14 och gräßwäxt
Kiäringtiärn ?iering??ärn15
Johan Göranßonß ladha
Anderß Danielßons ladha
Lorttwijken
Bysiön
Biorßbos16 torpstell
Bro17
Smedz-bo17
Wreta17
Anders Danielsons
Jönß ??rsons.
Anders Peersons
g???marken

18-Klingholmen eller Skottbyen
åker
åker-18
Rådningh19
Browaln der Klingeboo och Wästerbyen äre öfwerens
Jöns Larßon 1000
Matzboo
Barcklanßbeoo
Stenigt
Sahl??gz torpet
Hårdwalz engh.
Pörte
Mattz Perßonß ladha.
Biörßbo17
Torparens
Pastorens.
Broo.
Smedzbo.
Pastorens.
Söder.
Peer Andersons.
???ttz Peersons.
Johan Johanson
Anders Knutson
Kiärr och betesmarck

Kiärr
????? tompt
Nola Iörn s??st
Dålig eng
Stenigt
Stubbig s??th
Granbacka
Engies walldh
Sädhe
Måßa onyttig mar? ???
Fårhus
Biörßbo
NB Wreta
Pastoris
Tega
g.dmark
g.dmark
Trädhe
Linda
Hårdwall Stenigt iblandh
Wästerbys sades19 gierdhe 1669.
lindh
åkermark
linda

<s>kough
? mark
dieknikiella
Obruka åker
Godt muhlbethe
Linda
Engzmarker
Linda hårdwall
Engzmark

Bärget21
Små biörckskough
22-Anders Perßon 1400-22
?rehde vnder Täncker????
Ladher.
Kallas Hwanan23
??? Persons.
24-Lasiöö boerna
föregifwa att her
står en steen ned-
suncken på engen-24
25-Porß rijß-25
Porßrijß25
?ärgg
26-?alle me? Rådning? ??? 43.-26
Haga dåmark27
Sutarbo
28-Hårdwallz eng. små biörk stubber och litet ?i??ndhe-28
Och???nen29
Små skocgh
Westerbys åker gierdhe 1669 i sädhe.
Lind
Broos åcker
d mark
Broo
Hårdwall
Westerbykijl.
Hårdhwall
30-Mera <hårdw>aldh-30

Råsteen31
Fallenge torp.
Hårdwall
Fallenges torpz åkergerde 1669 i sädhe Små lind<a>r32 ibland
Trädhe33 Hårdwall
Hårdwall
Kallas Fallenge hårdwalzengh
Betesmark
Kallas Gißleengen

Broos åcker 1669 i sädhe
Bros engh små starr och hårdewall
Smedzbos åker täppa 1669 i sädhe
Trädhe34
Myrwallz engh
Smedzbo
åmark
Myrwall
Säde
Hårdewaldh åmark
Dy- och måß-waldh ringa grääs wäxet
Norr35
36-Mälby engh ??-36

Smedtzboo engh godh gräßwäxt hårdwall.
Måßa, tiärn
Höghklacken
Wästerby och Lasiöö äre samtz om s??lcke? ba? ota?? en steen men nu bortrifwin
Lasiöboernas kolningar.
Olof Olßons eng i Albrechzboo
Granskough
Gufwen tarn
Skoug
Hans Jöranson Smedtzboo hårdwall
Ladha
Råstaca37
38-Små granskough betesmark iblandh-38

Hästkiärr röör
Muegsedzqwarn.
Torpstelle
Hård-wall
Biörckskough
Kohlningar
Stenig marck

Lasiö skough möter på denna sijdhan
Laasiöö egor möta på denna sijdhan
Laßiös äng mark


0 Fel för skog?
1-1 Vid Östervikens västra strand. Delvis dolt av lagning.
2 Svårläst pga förslitningsskada.
3-3 Uppochner strax norr om gränsen öster om Vansjön.
4-4 "Ömossen" på moderna kartor. Kallas står med mindre stil, och är delvis dolt av annan skrift.
5 På tvären längst till vänster. Delvis slitet och osäkert.
6 Uppifrån på tvären i stor stil.
7-7 På tvären längst till vänster. Därefter ett slitet och svårläst ord, samt talet 600.
8-8 På tvären längst till vänster.
9-9 På tvären längst till vänster. Skriftförlust pga pappersnötning.
10 Fel för -röset?
11 Med supplering; egentligen snarare grm eller grin.
12-12 På tvären långt till vänster.
13 Strax öster om detta ett fält med nästan helt bortnött skrift.
14 Före o står större delen av ett g skrivet av misstag.
15 Svårläst pga slitage och utflutet bläck, men verkar vara en upprepning av tjärnens namn.
16 Till höger om detta ett ord uppochner, svårläst pga slitage.
17 Uppochner.
18-18 Till vänster, väster om gränsen.
19 På tvären. Betyder 'röjning'; jfr SAOB R 4338.
20 Fel för sädes, eller om ä-diakriten är dold av ett veck i papperet.
21 Längst ner till vänster på kartbilden.
22-22 På tvären i vänstra delen.
23 Troligen ett namn på dagens Bjurforsån.
24-24 Hastigt nedskriven anteckning, som står vågrätt till skillnad från det något lutande namnet strax ovan.
25-25 Se SAOB P 1479 PORS-RIS.
26-26 Mycket nött och svårläst. Vad avser Rådning jfr not 19.
27 Dvs. "då<lig> mark"?
28-28 Uppochner.
29 Uppochner. Svårläst pga nötning i mitten av ordet.
30-30 Delvis bortnött. Mycket osäker läsning.
31 På tvären, ungefär vid mitten av den södra gränslinjen.
32 Andra bokstaven från slutet är dold i ett pappersveck.
33 Därunder några tecken till stor del nötta eller dolda i ett pappersveck.
34 Ser snarare ut som Trädse, men troligen slarvigt h eller felskrivning.
35 På tvären.
36-36 På tvären längst till höger.
37 Mycket osäkert. Möjligen ett eller två tecken över ordets slut med införingstecken.
38-38 På tvären långt till höger. Slutet av sista ordet något osäkert pga pappersskada.