T9:40b

 
              Explicatio Notarum.

Littera A  Är ett godt gildt röör, ståndhandhes på en stor sten
                widh ett hellbergh wester om landzwägen, och medh sin 1-jerte-
                steen-1 wijsandes ost sudh ost till Ormkärs vdden vti siön
                Kheijan till ett annat godt röör på bemelte vdh.
                Men medh sin wijsesteen som icke longdt der från ståår, vth peekar
                dhen lijnien vti west sudh west nedher till2 Hell<->
                3-forßen ther-3 gambla rååmerke fordom stådt haffwer, hwilken råågongh,
                en hollen synedom confirmerar, gifwin Anno <1>627. Men4 sedhan wij-
                dhare linea recta vp vti sochneskildnadhen littera O vpgongit.

Littera B  Är ett godt gildt röör på Ormkers vdden, hwilket medh sin jert-
                steen, wijsar geradhen tilbakars igen till Littera A, och s<e>dan
                fram vth öffwer sion5 vti ost sudh ost till des6 Wåhla7 rååmerke Littera8
                swarar som för om rördhe synedom klarligh gifwer till kenna.

Littera EFGHIKLM Är dhen affdömdha laghmansrettens synedom,
                som skall gå linea recta ifrån Rudukiers stolpen, och till
                Säffkierns steen9, hwilken leedh jagh vndertecknat vpgongit
                haffwer, och befunnit sielffwa strecket löpa vti nordh
                nordh west och halfft till westeren, och så vise versa tillbaka:
                dhenne staffleedhen är och aff migh vthmärkt, medh åtta
                stråkrösen eller wijsesteenarr, them jagh allenast vpp
                kastadt haffwer, hwilket förmodheligen lerar10 i ?????enas
                närwara laghligen vpsättias.

Littera PQRS Är sochneskildnadhen emellan Gunnilbo och Skinskattebergh
                som for11 omtalt är, hwarest och befinnes fyra gilla röösen,
                men wijsesteenarna bordta, men kan sees aff dheras årdningh,
                och then rätha linien som the hwar andra fölia, synnes hon vara
                dhen rätta rågongen sochnarna emellan, jemwel och aff compas
                streket som strekets och löper vti nordh nordh west, och sudh sudh
                ost, hwilket och well stemmer öfwer ens medh then sochneskild-
                nadh som är mellan Wåhla7 och Gunnilbo för paralellen ?????

Littera SV Dhet är sochne skildnadh mellan Norbergh12 och Gunnilbo
                på dhen norra sijdhan, och löper rågongen från Nothholms rööret,
                vti13 östern strek norr14 och så till Säffkärens15 steen

                Alt så är Naddhebo eller Bockhammars eghor på trenne
                sijdhor ombegrijpna, medh sochneråågongar nembligen vppå
                westra sijdhan Skinskattebergh, på norr sijdhan Norbergh,
                och på östersijdhan Wåhla7, sochnar, hwar vthöfwer dhenna
                geometriske plantan aff migh vndhertecknat förfärdigat

                                                                    Johan Hoffwenius
                                                                    Cronones lanthmätare
                                                                    vti Weßmanlandh

(Karttext:)16

Siön Kieijan
Sarfkers torpet
Erlands boo eghor på denne sijdhan om råålijnien och up uti sochne skildnaden

17-Her thager Gambelby eghor emoth-17
Norbyn
Siön Wester Norn
Hijt förmenes Uåhla och Ramnäs mötha war annan
Wallerams torp
Siön Öster Norn
Rudukersstolpen18

Aln mått


1-1 Troligen motsvarande SAOB H 1083 HJÄRT-STEN b.
2 Därefter strykning av något som skrivaren först har försökt rätta. Svårläst efter början, som är Hellforß.
3-3 Står egentligen till vänster om raden.
4 Över ett struket Och.
5 Fel för siön.
6 Över raden.
7 Avser det nutida Västervåla.
8 Under raden, av oklar betydelse, kanske saknas därefter en littera-bokstav av misstag.
9 Över detta ords slut står NB som hänvisar till marginalanteckningen "NB så förständes att från den stora sten och Gäddkärnan skull deelas i tuu". Med Säffkiern avses Sävtjärnen som ligger strax öster om Gäddtjärnarna (jfr not 15 nedan och not 8 i föregående fil).
10 Det sista r:et är osäker läsning. Kanske är ordet en kontamination mellan singulart och pluralt predikat.
11 Fel för för(r)?
12 Nor står ovanför ett struket Skinskatte.
13 Därefter "ost sudh ost" struket.
14 Osäker läsning av den sista bokstaven, som har ändrats och är otydlig.
15 Något otydligt skrivet och ej helt säkert läst, men bör avse Sävtjärnen strax öster om Gäddtjärnarna.
16 Från och med överkanten av Explicatio Notarum.
17-17 På tvären till höger.
18 Avser en gränsmarkering nära Rudtjärnen strax söder om Östra Noren.