T9:411


(Rubriker:)


Fällesbroo sochen

Calculat: På Korwijk wtij Felezbro
soken . afreffwat efter dee högh
wälborne
herras och Rijkz Rådz befallningh.


(Notarum explicatio:)

Sub littera B åker till 58. tunnor2 leera och kalckiord
Sub littera C åker till 26. tunnor2 leer iordh
Sub littera G hårdwalz engh höö till 40 laß
                     Litet fiskie
                     Jngen 3-fånge skogh-3
                     Jntet mulebete på Korwikz ägor
    Elfwan skillier Korwijk och Orrekilens
    ägor sönder.4


(Karttext:)

Opboga elff5
Koruick
Korwijk
Norr
Söder
Scala ulnarum


1 Troligen en felplacerad äldre geometrisk karta (från 1600-talets första hälft). Orten, som nu heter Korrvike, ligger strax söder om Fellingsbro samhälle.
2 Med "utsäde" underförstått, eller i betydelsen 'tunnland'; jfr SAOB T 3180 TUNNA, sbst. 4.
3-3 Se SAOB F 1993 FÅNG-SKOG. (å-diakriten står här egentligen över ng i stället för över a.)
4 Därefter versal digraf, möjligen ÄN, som troligen ska ange lantmätarens initialer.
5 Det andra f:et är osäker läsning, men Oppbogaälven och Oppbågaån är äldre namn på Arbogaån.