Torpa: 119

(Rubrik:) Kindz häradt      Finnakombla sochn.

    Notarum Explicatio                             Vtßäde tunnor    Höö laaß

     Siöred hemman                              1/2
                  Ränter smör                     3 lispund
                      gärdet 5 4/5
     Wtsäde j   wreterna A 4/5                                    8 1/5
                      wreterna B 1 3/5
                      Höö                                                                           14
     Noch finnes fyra wreter på
     Finnakombla affritningh
     huilka ähra nomero 10 noterade
     till vtßäde                                                            2 1/5          

     Jbidem finnes tuå åkrar
         noterade medh nomero 10 til
       vtßäde     brukat   3/10
                      obrukat 1/10                                      2/5

     På förbemälte affritningh finnes
     enger till öffuerbemälte gård
     Siöred till höö                                                                              10
   
     Eenßäde sandh och suartmylla
                jordh,
     fiske j Aßunnen godt,
    gärzle, brännemark notorff-
                tigh,
          mulebete godt

(Karttext:)

Skön walz eng
Stenig hård walz eng
Skön walz eng
Betes hage